Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2015

МЕТОД КЕЙС-СТАДІ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Метою статті є визначення окремих особливостей використання методу кейс-стаді як методу прикладних політичних досліджень. Подано визначення методу кейс-стаді, розглянуто та надано стислу характеристику різновидам кейс-стаді за кількістю використовуваних кейсів. Подано приклад використання методу кейсів як прикладного методу політичних досліджень. Зроблено висновок про особливе місце кейс-стаді в інструментарії сучасної політичної науки та окреслено можливі напрями подальших наукових досліджень з цієї теми.

докладніше...
Номер сторінки: 6

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

Досліджено український демократичний транзит як комплексний політичний процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комплексної кризи української держави. Досліджено складові українського демократичного транзиту та його міждисциплінарні аспекти з метою формування антикризової політики і стабілізації політичної системи. Встановлено основні складові цього процесу, такі як: системна, суспільно-соціальна, соціалізаційна, міфологічна, культурно-етнічна, цивілізаційно-техногенна. Кожна складова досліджується у відповідному аспекті, встановлюються істотні характеристики, принципи і закономірності досліджуваних явищ. 

докладніше...
Номер сторінки: 10

КОНСТРУКЦІЇ БІЛЬШОСТІ ТА МЕНШОСТІ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ВСЕНАРОДНИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Статтю присвячено порівняльному аналізу конструкцій більшості та меншості у контексті різновидів сучасних систем всенародних президентських виборів у різних країнах світу. На підставі розгляду різних варіантів виборчих систем перевірено усталену й інституціоналізовану вимогу про те, що переможець всенародних президентських виборів повинен отримати більшість голосів виборців. Визначено, які виборчі системи у контексті всенародних президентських виборів тяжіють до конструкцій (або моделей) більшості, а які – до конструкцій (або моделей) меншості. Визначено, які виборчі системи ефективніше сприяють реалізації принципу більшості.

докладніше...
Номер сторінки: 19

МІСЦЕ І РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ»

У статті аналізуються особливості та суперечності нового Закону України «Про місцеві вибори»; виокремлюються вади і позитиви цього закону. Досліджується система місцевих виборів, що склалася в Україні, а також аналізуються її переваги та недоліки. Автор робить висновки щодо моделі виборчої системи для місцевих виборів в Україні. На основі проведеного аналізу обґрунтовується роль політичних партій у законі про місцеві вибори.

докладніше...
Номер сторінки: 36

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА

Показана актуальність лобіювання як важливого інституту демократичної політичної системи. Доведена необхідність аналітичного та структурного підходу до цієї проблематики з урахуванням національної специфіки. Проаналізовано зарубіжний досвід механізмів лобіювання інтересів і можливості імплементації в Україні кращих практик цього процесу та його легітимізації через законодавче унормування. На основі систематизації наукового матеріалу зроблено глибокий та комплексний аналіз механізмів та технологій лобіювання. Розглянуто механізми просування лобістських інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування в США та країнах Заходу. 

докладніше...
Номер сторінки: 40

БІЛОРУСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ МОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядається комунікативна складова мовної політики, що здійснюється у Білорусі, а також її досвід розв’язання мовних проблем. Автор звертає увагу на те, що у мовній політиці білорусів та українців та у проблемах, що пов’язані з її проведенням на території Білорусі та України, є багато спільного. Акцентується увага також і на тому, що історія, мова і культура у минулому білорусів та українців об’єднували, а на сучасному етапі роз’єднують.

докладніше...
Номер сторінки: 46

АНЕКСІЙНІ «ХВИЛІ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В КРИМУ

Проаналізовано сутність анексії та особливості анексійних «хвиль», які періодично «накочувалися» на Крим упродовж кількох останніх століть. Основна увага приділяється дослідженню російських анексійних «хвиль», зокрема їх катастрофічних впливів на етнополітичні процеси в Криму і в першу чергу на статус і становище кримськотатарського народу.

докладніше...
Номер сторінки: 55

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ УКРАЇНИ, ЧЕХІЇ ТА ГРЕЦІЇ)

Ця стаття присвячена питанню діяльності Міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики. Автором розкритий досвід діяльності Міжнародного валютного фонду та його перспективи в України, Чехії та Греції.

докладніше...
Номер сторінки: 61

ЄВРЕЙСЬКІ ЕМІГРАНТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ ХАРБІНА (КИТАЙ)

Розглядається економічна й культурна діяльність єврейських емігрантів у Харбіні (Китай) наприкінці ХIX – першій половині XX століття. Масове прибуття євреїв у Харбін було пов’язане з будівництвом Китайсько-Східної залізниці. Пік їхньої соціальної, культурної та економічної діяльності припадає на початок ХХ століття, але поступово вщухає й фактично припиняється до середини ХХ століття, що спричинено виїздом євреїв із Китаю. Попри це, єврейські емігранти зробили значний внесок у розвиток і піднесення міста, а також вплинули на подальший розвиток культурного й соціального життя Харбіна. Доведено, що єврейська еміграція надала Харбіну можливість уперше ближче дізнатися про європейську культуру, особливо музичне мистецтво.

докладніше...
Автори: Чен Хунцзе
Номер сторінки: 69

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІКА СХІДНОАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

У статті розглядаються актуальні проблеми східноазійського регіоналізму та регіоналізації в контексті діяльності в регіоні відповідних інтеграційних структур. Аналізується інтеграційна політика провідних країн регіону щодо асиметричної інтеграції в АТР. Особливу увагу приділено теоретичним аспектам східноазійського регіоналізму.

докладніше...
Номер сторінки: 73