Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми

Наталія Довгань, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ

УДК [373.2:159.928.22-053.4] : 001.891

 

У статті подано аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми. Наведено дані результатів констатувального дослідження, визначені показники психологічної готовності.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад (ДНЗ), вихователі, обдаровані діти, психологічна готовність до роботи з обдарованими дітьми, складові готовності

 

В статье представлен анализ результатов исследования особенностей психологической готовности воспитателей к работе с одаренными детьми. Приведены данные результатов констатирующего исследования, определены показатели психологической готовности.

Ключевые слова: дошкольное учебное заведение (ДУЗ), воспитатели, одаренные дети, психологическая готовность к работе с одаренными детьми, составляющие готовности

 

The article focuses on the results of study characteristics of psychological readiness of educators to work with gifted children. The data results of the primary studies identified indicators of psychological maturity.

Key words: preschool education institution (PEI) educators, gifted children, psychological readiness to work with gifted children, the components of readiness

 

Сучасні стратегії розвитку обдарованої дитини диктують необхідність перегляду традиційної системи навчально-виховної роботи. Від психологічної підготовки вихователів залежить, якою мірою проходитиме розвиток дошкільників. І тому розвиток психологічної готовності до роботи є обов’язковою передумовою становлення фахівців, здатних до ефективної розвивальної взаємодії і розвитку обдарованості в кожній дитині.

Виходячи з цього метою нашого дослідження стало визначення рівня та чинників розвитку психологічної готовності вихователів ДНЗ до роботи з обдарованими дітьми та її складових.

Відповідно до розробленої нами моделі у зміст психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми увійшли складові: мотиваційна, когнітивна, операційно-регулятивна, особистісна.

Попередній аналіз існуючих методик показав, що для діагностики психологічної готовності вихователів стандартних загальновизнаних методик у вітчизняній науковій літературі практично немає. Тому ми визнали за необхідне розробити додатковий діагностичний інструментарій (анкети, опитувальник і методику), а саме: анкету «Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми» яка складається з мотиваційного блоку «Усвідомленості мотивів роботи з обдарованими дітьми» і когнітивного блоку «Особливості роботи з обдарованими дітьми», методику «Мотиви роботи з обдарованими дітьми», опитувальник «Особливості обдарованих дошкільників» та анкету «Стилі взаємовідносин з обдарованою дитиною».

Також були використані стандартизовані методики: методика визначення орієнтації вихователів на взаємодію з обдарованими дітьмиП.Торранса в модифікації Н. Лейтеса[3], анкета «Дослідження ролей в творчій групі» М. Ярошевського [4], методика діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка [5], методика діагностики комуникативної толерантності В. Бойка [5] та методика «Ваш креатив ний потенціал» Є. Рогова [6].

Емпіричне дослідження особливостей психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми проводилось відповідно до визначених на теоретичному рівні показників. На першому етапі дослідження визначено особливості мотиваційної складової психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованням, у змісті якої були виокремлені групи мотивів саморозвитку та самовдосконалення, власне професійних, соціальних і прагматичних мотивів. Насамперед, за методикою «Мотиви роботи з обдарованими дітьми» (авторська розробка) було визначено ієрархію та особисту значущість для вихователів відповідних груп мотивів (табл. 1).

 

Як випливає з даних, наведених у табл. 1, найбільш вираженими у вихователів дошкільних установ мотивами роботи з обдарованими дітьми є соціальні мотиви. Прагматичні мотиви займають другу за значущістю позицію в ієрархії мотивів роботи з обдарованими дітьми. На третій позиції знаходяться мотиви саморозвитку та самовдосконалення. І на останньому місці — власне професійні мотиви.

За результатами методики було виявлено, що процес роботи з обдаруванням є полімотиваним, тобто має базовою основою мотиви різних груп. Важливим є взаємодоповнення мотивів, кожний з яких має своє значення для ефективної навчально-виховної роботи з обдарованими дошкільниками.

Дослідження усвідомленості мотивів роботи з обдарованими дітьми вивчалося за допомогою мотиваційного блоку анкети «Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми» (авторська розробка), за результатами якого опитаних було розподілено на групи за рівнями: високим, середнім, низьким.

 

Як видно з табл. 3, 36,5% опитаних вихователів дошкільних установ за результатами вийшли на високий рівень усвідомленості мотивів роботи з обдарованими дітьми, при цьому значна частина опитаних (52,5%) перебуває на середньому рівні і 11% респондентів має низький рівень. Узагальнення результатів методик щодо вивчення значущості та усвідомленості мотивів дозволило визначити рівні розвитку мотиваційної складової готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми в цілому (рис. 1).

 

Як випливає з рис. 1, лише 15,5 % досліджуваних мають високий рівень мотиваційної готовності до роботи з обдарованими дітьми. Водночас переважно вихователі мають недостатній рівень сформованості мотиваційної складової (низький рівень — 31,5 % і середній — 53% досліджуваних).

На другому етапі емпіричного дослідження визначено особливості когнітивної складової психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованням. Насамперед, за авторським опитувальником було визначено комплекс знань вихователів щодо психологічних особливостей обдарованих дітей (табл. 4).

 

За результатами дослідження визначено, що вихователі найбільш обізнані щодо особливостей прояву в діяльності креативності обдарованої дитини (високий рівень 51,5%), дещо менше — щодо сутності та особливостей прояву обдарованості дошкільників (39%) та взаємодії обдарованої дитини з соціальним оточенням (35% досліджуваних).

Водночас викликає тривогу той факт, що знання особливостей мотивації навчання обдарованої дитини та її соціально-психологічної адаптації в дитячому колективі є недостатніми (високий рівень цих знань мають лише 10 і 6,5% досліджуваних відповідно).

Отже, проблеми адаптації дошкільників до умов навчання в ДНЗ, їх низька пізнавальна мотивація часто, на нашу думку, є проблемою компетентності дорослих, які виховують і навчають дитину.

При цьому недостатній рівень знань вихователів щодо особливостей обдарованих дітей не дозволяє їм організувати роботу з ними на достатньо високому рівні. Про це, зокрема, свідчить аналіз результатів дослідження знань вихователів щодо особливостей роботи з обдарованими дітьми за когнітивним блоком анкети «Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми». За узагальненими результатами цієї методики досліджених було розподілено на групи за рівнями знань особливостей роботи з обдарованими дітьми (табл. 5.).

 

До групи респондентів з високим рівнем знань особливостей роботи з обдарованими дошкільниками мотивів було віднесено лише 2% опитаних, які були достатньо освічені в питаннях роботи, надавали розгорнуті відповіді.

До групи респондентів з середнім рівнем увійшло 55% досліджуваних, знання яких щодо окреслених питань були недостатніми, але вихователі були зацікавлені в ефективній навчально-виховній роботі з обдарованням. Групу досліджуваних з низьким рівнем становили 43% респондентів.

За узагальненими результатами методик було визначено рівні розвитку когнітивної складової готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми в цілому (рис. 2).

 

Низький рівень сягнув 45%, при цьому на середньому рівні опитаних — 44% і, на жаль, на високому — лише 11%. Останнє певною мірою можна пояснити недостатнім обсягом знань особливостей обдарованих дошкільників і особливостей роботи з ними в ДНЗ.

На третьому етапі досліджувалась операційно-регулятивна складова психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованням, у змісті якої було виокремлено блоки: операційних умінь і навичок і регулятивних умінь і навичок.

Насамперед, за тестом П. Торранса в модифікації Н. Лейтеса [3], ми вивчали рівні орієнтації вихователів на взаємодію з обдарованими дітьми (табл. 6).
 

З даних, наведених у табл. 6, випливає, що переважна кількість досліджуваних (80,7%) не орієнтована на взаємодію з обдарованими дітьми у повному обсязі. Більш привабливою для вихователів є робота з дитиною, яка не потребує додаткових зусиль.

На наступному етапі дослідження за анкетою «Стилі взаємодії з обдарованою дитиною» (авторська розробка) були отримані результати, за якими більша частина опитаних провідним стилем обирає демократичний (5,6% високого і 64,6% середнього рівнів). Водночас авторитарний і ліберальний стилі практично не використовують (показники перебувають переважно на низьких рівнях: 94,9% авторитарний і 92,9% ліберальний відповідно) (табл. 7).

 

Слід зауважити, що для формування оптимального стилю роботи важливо взаємодіяти з обдарованими дітьми гнучко, залежно від ситуативної необхідності. На жаль, за результатами, лише незначна частина (0,5%) вихователів у роботі з обдарованими дітьми дійсно використовує всі стилі (табл. 8).

 

Проведений узагальнюючий аналіз за методикою дав можливість визначити розподіл за рівнями навичок та вмінь вихователів роботи з обдарованими дітьми (табл. 9).

 

Отже, більшість вихователів знаходиться на середньому рівні навичок та вмінь роботи з обдарованими дітьми, а саме 81,8%, при цьому низький рівень має 1,6% опитаних. І лише 16,7% вихователів має високий рівень.

Наступним кроком емпіричного дослідження стало визначення особливостей навичок та вмінь саморегуляції вихователів у роботі з обдарованими дітьми (майстерності самопрезентування і за необхідністю його корекції) за шкалою самомоніторингу М. Снайдера (табл. 10;). [6] 

Як випливає з табл. 10, низький рівень мають 40,6% вихователів, високий — 3,6%. Привертає до себе увагу той факт, що оптимальний, середній рівень, мають лише 55,8% досліджуваних. Це дає нам можливість констатувати недостатню здатність вихователів презентувати вихованцям широкий спектр емоційно забарвлених вербальних і невербальних повідомлень, демонструвати готовність до модифікації поведінки за необхідністю в роботі з обдарованими дошкільниками.

Узагальнення результатів методик дозволило визначити рівні розвитку операційно-регулятивної складової готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми в цілому (рис. 3).

 

З даних рис. 3 випливає, що лише 5,4% досліджуваних мають високий рівень розвитку вмінь і навичок роботи з обдарованими дітьми. Водночас більшість вихователів мають недостатній рівень розвитку відповідних умінь і навичок (низький рівень — 29,6% і середній — 65,1% досліджуваних). На наступному етапі емпіричного дослідження ми вивчали особистісну складову, у змісті якої було виокремлено особистісні характеристики вихователів.

Насамперед, за анкетою «Дослідження ролей у творчій групі» М. Ярошевського [4] (табл. 11) було виявлено особисті ролі, до програвання яких схильні вихователі в процесі роботи з обдарованими дошкільниками, результати респондентів було розподілено на групи високого, середнього і низького рівнів оптимального комбінування ролей (табл. 12).

 

За методикою діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка [5] були отримані результати, за якими низький рівень емпатійних здібностей мають 1,6% респондентів, середній рівень у 95,2% вихователів, і лише 3,2% опитаних мають високий рівень (табл. 12)
 

З даних, наведених у табл. 13, випливає, що у переважної кількості досліджуваних недостатньо розвинутий такий різновид соціальних емоцій, як емпатія. Отже, здатність до нераціонального пізнання внутрішнього світу дитини, емоційна прихильність як гуманістичний емоційний відгук на пережиття вихованців потребує психологічної підтримки і відповідної роботи. На наступному етапі дослідження за методикою діагностики комунікативної толерантності В. Бойка [5] 54,6% опитаних мають високий рівень, що дає змогу говорити про достатньо високу терпимість у сприйнятті вихованців в умовах прямих і непрямих відносин, здатність вихователів у роботі досягнути соціальної спільності за умови збереження індивідуальності кожного. Але у вихователів, що мають низький і середній рівень за методикою В. Бойка (4,1 і 41,3% опитаних відповідно), комунікативна толерантність розвинута недостатньо.

Як випливає з табл. 14, за результатами методики Є. Рогова «Ваш креативний (творчий) потенціал» [6] ми визначили, що за винятком 2,5% опитаних, які мають високий рівень, переважна кількість вихователів, а саме 97,5%, знаходяться на середньому рівні. За узагальненими результатами методик були визначені рівні розвитку особистісної складової готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми (рис. 4).

 

З даних рис. 4. випливає, що лише 9,9% досліджуваних мають високий рівень розвитку особистісних характеристик, які позитивно впливають на результативність роботи з обдарованими дітьми. Водночас більшість вихователів мають недостатній рівень розвитку відповідних характеристик (низький рівень — 13,8% і середній — 76,2% досліджуваних).

На основі аналізу рівнів розвитку складових (мотиваційної, когнітивної, операційно-регулятивної, особистісної) було визначено загальні рівні психологічної готовності вихователів ДНЗ до роботи з обдарованими дітьми (рис. 5)

 

За аналізом отриманих результатів переважно вихователі перебувають на середньому рівні загальної готовності — 58,4%, високий має 10,5% опитаних і низький рівень 30,9%.

Таким чином, аналіз основних тенденцій готовності виявив недостатню психологічну підготовленість до роботи з обдарованими дітьми значної кількості вихователів, яка характеризується недостатньою спрямованістю до роботи, обізнаністю основних напрямків знань і умінь методично-розвивальної роботи з незвичайними дітьми, незрілістю особистісних характеристик тощо.

Висновки. За результатами емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень розвитку психологічної готовності вихователів ДНЗ до роботи з обдарованими дітьми та її складових. А саме,  найнижчі показники складових психологічної готовності виявлені в: операційно-регулятивній — лише 5,4% респондентів перебуває на високому рівні, особистісній складовій — 9,4%, когнітивній складовій — 11%.

Отримані результати свідчать про необхідність спеціального психологічного розвитку і підготовки вихователів, який можна здійснити в системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: підтримання вмотивованості до роботи, опрацюванні необхідних вмінь і навичок розвивальної взаємодії, розвитку необхідних особистісних характеристик, обізнаності щодо особливостей обдарованих дітей.Номер сторінки у виданні: 355

Повернутися до списку новин