Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації в процесі формування особистості студента — майбутнього сім’янина

        Герасименко Тетяна Вікторівна, старший викладач кафедри педагогіки Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету
        УДК 37.01

 

         Автор розглядає елементи педагогічної спадщини В.Сухомлинського як виховні інновації дошлюбної підготовки студентської молоді. Проаналізовано виховні інновації як цілеспрямований процес змін, що зумовлюють модифікацію мети, змісту, форм, методів виховання майбутнього сім'янина в умовах гуманізації суспільства.
      
Ключові слова: виховні інновації педагогічної спадщини В.Сухомлинського, дошлюбна підготовка, класифікація виховних інновацій, інноваційна модель підготовки майбутнього сім'янина.

       

        Автор рассматривает элементы педагогического наследия В.Сухомлинского как воспитательные инновации добрачной подготовки студенческой молодежи. Проанализировано воспитательные инновации как целенаправленный процесс изменений, определяющих модификацию цели, содержания, форм, методов воспитания будущего семьянина в условиях гуманизации общества.
       
Ключевые слова: воспитательные инновации педагогического наследия В.Сухомлинского, добрачная подготовка, классификация воспитательных инноваций, инновационная модель подготовки будущего семьянина.

 

        The author examines the elements of pedagogical inheritance of V. Sukhomlinskiy as upbringing innovations of pre-marital preparation of students' youth. The upbringing innovations as purposeful process of changes, that predetermine modification of purpose, maintenance, methods of education of future family man in the conditions of humanizing of society are analysed.
       
Key words: upbringing innovations of pedagogical inheritance of V.Sukhomlinskogo, pre-marital preparation, classification of educator innovations, innovative model of preparation of future family man.

 

         В Україні у процесі економічного та соціального реформування з'явилася низка несприятливих факторів, які негативно впливають на формування українських родин. Передусім, це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, виховання дітей у сім'ї.
На жаль, практична дошлюбна підготовка у вузах здебільшого розглядається як моносуб'єктний процес, за яким студент постає лише об'єктом педагогічних впливів, виховна діяльність у цьому аспекті зводиться до набору стандартних заходів та має інформаційно-просвітницький характер, а більшість педагогів вищої школи (71%, за даними нашого дослідження) переконані, що вони не відповідають за формування особистісних якостей та властивостей родинного спрямування, що їх набуває студент за період навчання, а отже, і в цілому за розвиток і вихованість майбутнього сім'янина
          Такий стан справ не забезпечує повною мірою можливості для життєтворчості студента. Процесу особистісного становлення у родинній сфері властива стихійність, а розвиток особистості майбутнього сім'янина здійснюється узагальнено без урахування індивідуальності вихованця.
         Все це вимагає нових підходів до процесу дошлюбної підготовки, до її змісту та організації у вищих навчальних закладах, за яких індивідуальність студента була б основою виховання родинно-спрямованої особистості, що співзвучно ідеям педагогічної спадщини Василя Сухомлинського.
         Актуальність проблеми зумовлена необхідністю підвищення рівня дошлюбної підготовки студентської молоді (за даними нашого дослідження. для 68% студентів характерний низький рівень готовності до сімейного життя), реалізації інноваційної моделі формування особистості студента-майбутнього сім'янина, створення сприятливих умов для формування психолого-педагогічної готовності майбутніх батьків до всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства.
          Питання, що досліджується, є досить складним і комплексним. В Україні ще не розроблена Національна концепція підготовки молоді до сімейного життя, хоча в окремих нормативно-правових актах акцентується увага на важливості цієї проблеми та необхідності проведення наукових досліджень з окресленої проблематики.
         Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували різні аспекти формування особистості майбутнього сім'янина та проблеми інновацій (Василенко О., Гільбух Ю., Говорун Т., Дичківська І., Кікінеджі О., Кларін М., Кравець В., Лапін Н., Підласий І., Пригожин А., Пултавська В., Фіцула М., Круль Т., Дж.Мосс, М.Аркус та ін.). Однак результати аналізу наукових джерел свідчать про те, що проблема впровадження елементів педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховних інновацій у процес дошлюбної підготовки студентської молоді ще не була предметом цілісного педагогічного дослідження. Виявлення та творче використання педагогічного доробку видатного педагога сприятиме теоретико-методологічному обгрунтуванню положень національної концепції підготовки молоді до сімейного життя.
        Наукове завдання дослідження передбачає аналіз специфіки та впровадження елементів педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виковних інновацій у процес сучасної дошлюбної підготовки студентської молоді.
         Практичне завдання дослідження полягає в тому, що розробка та впровадження в сучасну практику діяльності вузів особистісно-детермінованої моделі, побудованої на ідеях видатного педагога-гуманіста, сприятиме створенню системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищенню рівня психолого-педагогічної культури студентів, вирішенню проблем формування особистості студента-майбутнього сім'янина.
         Основними засадами нових підходів у процесі підготовки студентської молоді до сімейного життя ми вважаємо впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки, поширення передового педагогічного досвіду, ідей народної педагогіки та національних традицій. Інноваційну спрямованість процесу дошлюбної підготовки молоді на сучасному етапі зумовлюють соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення змісту, форм та методів виховної взаємодії.
          У дослідженні ми розглядаємо виховні інновації педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як цілеспрямований процес змін, що зумовлюють модифікацію мети, змісту, форм, методів виховання майбутнього сім'янина, адаптацію процесу відповідно до вимог сьогодення, освоєння та впровадження в організацію спільної діяльності педагога та вихованців нового, елементів народної педагогіки або використання відомого в інших цілях.
         На наш погляд, саме виховні інновації, що є структурно-функціональними елементами педагогіки В.О.Сухомлинського визначають її сутність і сприяють збагаченню сучасної системи дошлюбної підготовки молоді, що зображено у таблиці 1.

        Окремі ідеї педагогіки Василя Сухомлинського, національні традиції родинного спрямування в процесі дошлюбної підготовки молоді тривалий час не використовувалися, колись були відмінені випадково або втратили свою актуальність, а нині вони становлять значний інтерес для педагогів вищої школи в теоретичному та практичному аспектах і є джерелом збагачення сучасного процесу формування особистості студента - майбутнього сім'янина. Саме в ідеях гуманістичної педагогіки Василя Сухомлинського, що перебувають в постійному пошуку та збагачуються народною мудрістю, ми знаходимо глибоку психолого-педагогічну інтерпретацію сутності та закономірностей дошлюбної підготовки молоді. Залежно від часу появи виховні інновації педагогіки В.Сухомлинського є історичними нововведеннями, оскільки суть їх полягає у відродженні історико-педагогічної спадщини в нових умовах. Ми переконані, що виокремити види новаторських педагогічних пошуків видатного вченого досить складно тому, що процес дошлюбної підготовки є багатогранним, комплексним і динамічним, а його елементи тісно взаємопов'язані, взаємозумовлені та взаємозалежні, тому неминуче постає проблема сукупного ефекту. Таким чином, виховна інновація педагогічної спадщини В.Сухомлинського може належати до різних типологічних груп залежно від того, який її критерій аналізується в конкретному випадку. Однак класифікація інноваційних елементів педагогіки В.О.Сухомлинського необхідна для визначення їх особливостей, специфічних рис, пізнання та порівняльної характеристики з іншими нововведеннями (табл.2).    

          Розглянемо окремі виховні інновації педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті дошлюбної підготовки студентської молоді.
Змістово-цільові виховні інновації пов'язані із актуалізацією вченим проблеми підготовки мололі до подружнього життя та практичним вирішенням цього питання. Виходячи з мети формування якостей сім'янина, В.О.Сухомлинський визначив конкретні завдання її досягнення:
         • формування моральних уявлень про шлюб і сім'ю (дружба, кохання, відданість, вірність, обов'язок, честь, гідність, відповідальність тощо);
         • формування морального ідеалу сімейного життя, розвиток моральних почуттів, що визначають поведінку людини в сімейному житті (особиста симпатія, повага, тощо);
         • формування моральних переконань, на яких грунтується кохання, шлюб, сім'я;
         • володіння позитивним досвідом моральних відносин між статями.
        У вирішенні складних завдань формування взаємин між юнаками та дівчатами В.О.Сухомлинський надавав великого значенння збагаченню духовного світу молоді: „благородство у взаєминах між хлопцем і дівчиною, чоловіком і жінкою - це дерево, яке зеленіє тоді, коли його краса живиться глибоким корінням людської гідності, честі, поваги до людей і до самого себе, непримиренності до зла, бруду, приниження людської гідності [6. т.3. с.313].
         Виходячи з необхідності врахування особливостей статі в підготовці молоді до сімейного життя, В.О.Сухомлинський відстоював диференційований підхід у підготовці особистості майбутнього сім'янина для хлопців, що повинні отримувати „чоловіче" виховання, і дівчат, що повинні отримувати „жіноче" виховання". „Виховання стійких, мужніх, незламних непримиренних до зла жінок - це, на наш погляд, одне з найважливіших завдань формування людини", - говорить В.О.Сухомлинський [6, т.1. с. 190]. В технологічно-виховних та організаційних інноваціях підготовки молоді до сімейного життя відомий вчений визначальним чинником успіху вважав чуйність і глибоку повагу педагога до особистості юнака. У розділах „Книги про кохання" („Кохання і моральний прогрес людини". „Єдність духовно-психологічних і морально-естетичних стосунків чоловіка і жінки", „Жіночність і кохання" та ін.) Василь Сухомлинський розглядає шляхи інноваційної дошлюбної підготовки молоді.
         Для педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського притаманні ідеї та практичні рекомендації щодо дошлюбної підготовки молоді, які грунтуються на засадах поваги до особистості незалежно від її статі: „Як вогню бійтеся, щоб дівчатка відчували: ми слабші, наша доля підкорятися,, [6, т.1, с.574]. У хлопчиків, вважав видатний педагог, необхідно формувати якості справжнього чоловіка, створювати для цього спеціальні обставини, „щоб в колективі панував лицарський дух ставлення до жінок" [6, т.1, с.574]. Для Павлиської школи був характерним Культ Матері, Жінки. В.О.Сухомлинський намагався організувати діяльність колективів так, щоб не було „спеціально чоловічих" і „спеціально жіночих" видів діяльності, ,.те, що треба робити в домашньому господарстві, однаково вміло і старанно повинні робити чоловіки і жінки. Коли і є якийсь розподіл в самообслуговуванні то він має: бути тимчасовим" [6, т.1, с.574].
        У процесі дошлюбної підготовки В.О.Сухомлинський великого значення надає становленню особистості педагога-вихователя - як батька, старшого товариша і друга. У працях ..Сто порад вчителю", „Павлиська середня школа", „Розмова з молодим директором школи" відомий вчений розкриває складові високої майстерності педагогів.
        Вчений - гуманіст звертав увагу педагогів на тендерні аспекти почуттєво-емоційної сфери юнаків та дівчат: „Щоб уміти по-справжньому, по-чоловічому любити, треба бути людиною сильної волі, це звичайно, потрібно однаковою мірою і дівчинці і хлопчикові, але чоловіча вірність і чоловіча любов - це далеко не одне й теж, що вірність і любов жінки" [6. т. 1. с.563].
        Новаторським є за своєю суттю положення педагога про гармонізацію суспільних та індивідуальних потреб в структурі особистості майбутнього сім'янина. У системі В.О.Сухомлинського вихованець наділяється значною автономією, виявляє власні грані діяльності та поведінки. Видатний педагог вдосконалює гуманний стиль взаємин в колективі, відзначає те, що саме формування моралі поведінки дозволяє мати рівні можливості для гуманного морального зростання. У книгах „Серце віддаю дітям", „Народження громадянина", „Павлиська середня школа" педагог розкриває конкретні форми становлення гуманної поведінки молоді та зазначає, що виховання гуманності починається саме з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних. У практиці роботи Павлиської школи значна увага приділялася формуванню гуманності як інтегральної риси особистості майбутнього сім'янина (створення лікарень для тварин, допомога немічним, естетичне оформлення школи, створення галереї портретів матерів відомих людей світу, використання „Хрестоматії моральних цінностей людства" та ,,Хрестоматії з етики"). У дошлюбній підготовці молоді надзвичайно важливим, на думку В.О.Сухомлинського, є вплив колективу. Вчений розвинув ідеї А.С.Макаренка щодо виховного впливу колективу, на особистість. У працях „Виховання колективізму у школярів", „Духовний світ школяра", „Розмова з молодим директором школи" він встановлює принцип взаємозалежностей особистості та колективу і відзначає, що колектив лише тоді позитично впливає на становлення кожного вихованця, як майбутнього сім'янина, коли сам має насичене духовне життя та складається з яскравих особистостей. За цих умов вихованці здатні впливати на загальний мікроклімат у колективі, збагачуючи при цьому один одного, що дозволить гармонізувати взаємини.
       Центральною в педагогічній системі В.О.Сухомлинського є ідея гармонійно розвиненої особистості і розкриваючи особливості її формування, вчений показує наступну педагогічну закономірність: між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і зумовленостей, а ефективність виховання визначається тим, як ці залежності і зумовленості враховуються і реалізуються на практиці.
        Серед шляхів і засобів формування всебічнорозвиненої особистості майбутнього сім'янина в навчальному закладі педагог вирізняв навчання, рідну природу, працю, слово, традиції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За словами вченого, навчальний заклад стає „колискою народу", якщо у ньому панують Культ Матері, Батьківщини, Людини, Слова. Саме за цих умов можливе формування юного громадянина, особистості-творця гармонійної родини як осередку духовності народу.
         В.О.Сухомлинський першим у вітчизняній педагогіці 1950-х років розпочав організацію педагогічного просвітництва батьків, у діяльності Павлиської школи утвердилася певна система виховання, за якою батьки повинні були стати активними помічниками вчителів. У праці „Як виховати справжню людину" педагог радить майбутнім матерям і батькам вивчати історію свого народу, формувати шанобливе ставлення до близьких, оскільки святими, за його переконанням, є слова: народ, мати, батько, син. У „Листах до сина" й „Листах до дочки" вчений формує суттєві рекомендації щодо підготовки молоді до родинного життя.
         Саме творчий розвиток ідей Василя Сухомлинського характерний для сучасної системи дошлюбної підготовки молоді, що зображено у таблиці 4.

         Отже, в процесі дослідницько-експериментальної роботи ми окреслили особливості інноваційної дошлюбної підготовки студентської молоді із впровадженням елементів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, а саме:
          • людинознавча та народознавча спрямованість процесу;
         • визначення змісту та методики інноваційної дошлюбної підготовки на засадах народної моралі, національних та загальнолюдських цінностей;
         • формування гуманної гармонійно розвиненої особистості майбутнього сім'янина;
         • становлення особистості педагога-вихователя як батька, старшого товариша і друга;
         • конструктивна взаємодія навчального закладу та родини в процесі дошлюбної підготовки молоді.
         Виховні інновації педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського ми впроваджували в процес діяльності психолого-педагогічних служб вузів, які працювали за напрямом „Розвиток студента - майбутнього сім'янина", створення родинно-спрямованого середовища у навчальних закладах, проведення народних свят, створення світлиць, клубів „Він+вона", залучення студентів до різних форм виховання, що сприяють формуванню рис та якостей сім'янина-українця.
        Таким чином, за підсумками нашого дослідження 87% респондентів відзначили, що втілення елементів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського як виховних інновацій у процесі дошлюбної підготовки студентської молоді сприяло ґрунтовному вивченню неповторності особистості, її духовного світу; залученню до родинно-спрямованої діяльності; створенню комфортних умов для розвитку студентів та реалізації їхніх можливостей у морально-статевій та сімейно-побутовій сферах; піднесенню гідності особистості майбутнього сім'янина; життєвому та родинному самовизначенню студентів, формуванню національної самосвідомості майбутніх батьків - громадян України. За результатами експериментальної роботи 83% респондентів виявилися цілком задоволеними рівнем дошлюбної підготовки, тоді як на початку експерименту таких студентів було лише 50%.
        Перспективи подальших досліджень пов'язані із визначенням змісту навчального курсу „Основи сімейного життя", обгрунтуванням змісту, форм і методів виховної взаємодії на етичних та родинних цінностях народу із впровадженням елементів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського; формуванням готовності педагогів вищої школи до інноваційної виховної діяльності у сфері дошлюбної підготовки молоді; поглибленим вивченням виховних інновацій як чинника формування особистості студента - майбутнього сім'янина.Номер сторінки у виданні: 174

Повернутися до списку новин