Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Програма навчального курсу "ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ"

               Юрій Шведа, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Курс «Історія та теорія політичних партій» є обов'язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу філософського факультету спеціальності «Політологія» протягом першого семестру і розрахований на 54 академічні години.

 

Метою курсу є вивчення історії становлення політичних партій та теоретичних основ їх функціонування.

 

Структура курсу. Курс складається із п'ятнадцяти тем (Див. Тематична структура курсу), які згруповані у чотири змістові модулі. У першому модулі розглядаються загальні основи партології як науки, її методологічний інструментарій; у другому модулі - становлення і розвиток теорії політичних партій та партійних систем; у третьому модулі - теорія політичних партій; у четвертому модулі - теорія партійних систем.

 

Методичні рекомендації. У програмі курсу викладені основні положення кожної теми, у планах семінарських занять - питання, які розглядаються на занятті; основні поняття, які слід засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати; перелік літератури, яку треба опрацювати. Загальний список літератури з курсу згруповано за окремими тематичними розділами (навчальна, методична, закони, монографії, статті, інтернетджерела) в алфавітному порядку.

 

Поточний контроль знань здійснюється за п'ятибальною шкалою. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками контролю знань за модулями (тестами). Форма підсумкового контролю знань - екзамен (екзаменаційний тест), який оцінюється в 50 балів. Перелік запитань для підготовки до екзамену додається. (Див. Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування).

 

Оцінка за предмет включає в себе суму балів за підсумками поточної успішності та результат екзаменаційного тестування. Рецензенти: Денисенко В. М., доктор політичних наук, завідувач кафедри історії та теорії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка, професор, Романюк А. С., доктор політичних наук, професор кафедри політології ЛНУ

ім. І. Франка. Зміст:

1. Тематична структура курсу.    

2. Програма курсу.

3. Плани семінарських занять.1

4. Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування.

5. Література.

Рекомендовано Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол

№ 120/7 від 19.02.2010.Номер сторінки у виданні: 311
Автор:

Повернутися до списку новин