Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Принципи гуманізації освіти у процесі професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчальних закладах

                Наталія Денисенко, аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України

УДК 37.011: 159.923

 

У статті розглядається проблема гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій; визначено принципи гуманізації освіти у процесі професійної їхньої підготовки у вищих навчальних закладах; обґрунтовано необхідність використання таких принципів у практиці підготовки менеджерів організацій.

Ключові слова: гуманізація, принципи гуманізації, гуманітаризація, персоніфікація, діалогізація, індивідуалізація, професійна підготовка менеджерів організацій.

 

В статье рассматривается проблема гуманизации профессиональной подготовки менеджеров организаций; определенно принципы гуманизации образования в процессе профессиональной их подготовки в высших учебных заведениях; обоснованно необходимость употребления таких принципов в практике подготовки менеджеров организаций.

Ключевые слова: гуманизация, принципы гуманизации, гуманитаризация, персонификация, диалогизация, индивидуализация, профессиональная подготовка менеджеров организаций.

 

This article deals with the problems of humanization of organizations managers' professional training. The article determines the principles of humanization of education in the process of managers' professional training in higher educational institutions. The necessity of these principles realization in organizations manager's training practice is proved.

Key words: humanization, principles of humanization, humanitarization, personification, dialogization, individualization, organizations manager's professional training.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Особливістю сучасного постіндустріального інформаційного суспільства є знання, інформаційні технології, поєднані з людиноцентризмом та гуманітарною культурою. Остання донедавна вважалася чимось другорядним і не обов'язковим для фахівців, пов'язаних з економічною діяльністю, які розглядалися в основному, в якості елемента єдиного технологічного ланцюга, який забезпечує виробництво матеріальних цінностей як умови існування і розвитку суспільства. Оскільки мова іде про фахівців економічної галузі, ця проблема торкається і менеджерів організацій, діяльність яких напряму пов'язана із центрацією на людину, адже саме від них залежить набір кадрового складу підприємств і організацій, злагодженість у колективі, його організація, ефективність прийняття рішень та інше. Сьогодні це не може не викликати занепокоєності, і спонукає нас до розгляду проблеми

гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій,знаходження пов'язуючої ланки, яка б забезпечила вирішення цієї проблеми.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор

В педагогіці ведуться численні дослідження з питань гуманізації освіти: гуманізація навчання студентів (І. Тимчук), концепція гуманізації освіти (С. У. Гончаренко та Ю. І. Мальований), гуманізація професійного становлення менеджерів (Л. Влодарська - Зола, Л. Гелюх, І. Герасимова, В. Орлов).

 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття

 

Спираючись на досвід цих науковців, враховуючи і аналізуючи вже відомі результати, ми все ж вважаємо недостатньо дослідженим питання гуманізації саме професійної підготовки менеджерів організацій, зокрема знаходження шляху, впровадження технології чи використання моделі, яка б допомогла, перш за все, виробити та виховати в цих фахівцях ставлення до людини як до найвищої цінності суспільства, і надати їм максимальний обсяг знань, не зменшуючи при цьому зацікавленості і захоплення сучасною і затребуваною професією.

Метою статті є розкриття основних принципів гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчальних закладах.

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів

 

Постіндустріальне інформаційне суспільство ХХІ століття «...за загальним визначенням, є століттям освіти, і вперше у віковій історії виходить на практичну реалізацію завдання використання суспільних ресурсів на потреби розвитку та життя людини» [8]. Тому людина знову з'являється у центрі науки, а знання стають обов'язковим елементом сучасного розвитку суспільства. Усвідомлення людиною незнання у будь - якій галузі, зокрема в галузі економіки, де зосереджена робота менеджерів, викликає об'єктивну необхідність здобуття та трансформації нових знань. З приходом демократії в наше суспільство соціальні умови вимагають від підростаючого покоління абсолютно інших якостей і орієнтирів, які мають базуватися на загальнолюдських цінностях.

Вищим гуманістичним принципом соціального розвитку суспільства стає ставлення до людини як вищої цінності буття, життя якої орієнтується на мир, свободу, справедливість, рівність і красу, злиття суспільних і особистих інтересів, створення умов для вільного розвитку кожної людини. Саме взаємодія таких цінностей дала початок новому педагогічному мисленню, яке грунтується на ідеях гуманізму. Основою у філософії гуманізму була і є людяність, людська особистість як виняткова цінність.

Із указаного вище випливає, що «...навчання менеджерів має бути орієнтовано в основному на людей, здатних сформувати новий суспільний лад, який має стати фундаментом майбутнього вільного суспільства» [7, с. 309].

Гуманізація професійної підготовки менеджерів організацій є головною умовою гармонійного розвитку особистості. Гуманістична технологія освіти припускає не лише засвоєння студентами знань і формування в них умінь і навичок, але і дає можливість «відкривати» ці знання самим. Ця технологія освіти робить акцент на особистості студента, особлива увага звертається на його особисті цілі й інтереси.

Традиційна система освіти характеризується таким підходом до змісту освіти, при якому знання є єдиною цінністю, відштовхуючи саму людину на друге місце, що абсолютно недопустимопри вихованні і підготовці менеджерів організацій. У період змін у педагогіці з особистісно - орієнтованим підходом реалізуються ідеї гуманізації освіти. Освіта - це спосіб розвитку особистості в усіх її напрямках, розширення її світогляду, основаного на ставленні до людини як до найвищої цінності, а не жорсткий контроль за студентами, «накачування» їх лише знаннями та різнобічною інформацією. Гуманістичний світогляд - основа духовного потенціалу суспільства, складовими якого є можливості самої людини, розвиток яких певною мірою залежить від рівня науки, культури і освіти. Другорядне ставлення до цих цінностей сьогодні провокує духовне зубожіння людей, тому ми і розглядаємо гуманізацію як засіб створення духовного потенціалу і одну із засад, на основі якої має відбуватися професійна підготовка фахівців з менеджменту організацій.

При особистісно - орієнтованому підході в освіті варто виділити принципи, через які могли б реалізуватися ідеї гуманізації у професійній підготовці менеджерів організацій: гуманітаризації, персоніфікації, діалогізації, індивідуалізації.

На нашу думку, гуманізація освіти - це процес, спрямований не лише на розвиток нахилів і здібностей, які дозволяють людині подолати життєві труднощі, на створення умов для саморозвитку творчого потенціалу, а й на розуміння людини як найвищої ланки суспільства, ставлення до неї як до вищої цінності.

Ми вважаємо: досягнення такого розуміння і усвідомлення його можливе через засвоєння майбутніми фахівцями з менеджменту організацій гуманітарної культури, що реалізується через принцип гуманітаризації. Цей принцип пов'язаний зі створенням умов для активного творчого та практичного засвоєння студентами загально - людської культури. Відособлення гуманітарної і економічної культур стає недопустимим. Зміст дисциплін професійно_орієнтованої підготовки менеджерів організацій має бути спрямований на формування у студентів умінь розуміти і адекватно оцінювати своє місце в майбутній професійній діяльності, на розвиток системи моральноетичних норм, які будуть визначати їх подальшу поведінку всуспільстві. І. Герасимова зазначає, що «гуманістична спрямованість менеджера являє діалектичну єдність мотиваційно - ціннісних орієнтацій особистості, що ґрунтується на ... відповідних діях та прагненні до надбання знань, виявляється у ставленні до суспільства в цілому, до інших і до себе» [4]. Сьогодні фахівцям потрібно працювати на зближення обох культур, поєднання, виховання цілісної гуманітарно - економічної особистості, в якій би суспільство побачило ту людину, думка про яку висловлена вище рядом науковців на чолі з Ф. М. Русиновим.

Вирішення проблеми гуманізації освіти у процесі професійної підготовки фахівців пов'язано з вивченням і розвитком не лише окремих елементів особистості, але і їх системно утворюючих характеристик, які орієнтуються на загально - людські цінності, що становлять зміст гуманістичної спрямованості особистості [3].

Чим вищий рівень принципу гуманітаризації, тим гармонічніша особистість і тим глибше усвідомлення і розуміння людини людиною. Цей зв'язок зумовлений принципом культурологічного підходу. Відбір змісту дисциплін економічного циклу в процесі професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчальних закладах пов'язаний з необхідністю розвитку базової культури особистості майбутніх фахівців. У поняття базової культури К. А. Абульханова - Славська включає культуру життєвого самовизначення, праці, політичну, економіко - правову, духовну, моральну, фізичну, екологічну і художню [2]. Ми дотримуємося думки, що лише менеджер організацій, який отримав справжнє гуманістичне виховання, здатен чітко усвідомити наслідки впливу на суспільство і навколишнє середовище своїх управлінських рішень.

Одним із кроків до вирішення проблеми, яку ми піднімаємо у статті, є гуманітаризація змісту вищої освіти, яка виступає основним засобом реалізації культурологічного підходу. При підготовці менеджерів організацій цього можна досягнути за допомогою міжпредметних гуманітарних зв'язків, включених до дисциплін економічного циклу. Але при цьому не слід перевантажувати навчальний процес гуманітарними предметами. Тут доречно згадати про варіативну частину навчальних планів, за якими ведеться підготовка будь - яких фахівців, зокрема з менеджменту організацій. Вона надає певною мірою можливість студентам (якщо вищий навчальний заклад не нехтує правами студентів) свободи вибору гуманітарних предметів, які б задовольнили їхні інтереси і потреби в певних гуманітарних знаннях. Орієнтація на поєднання загальноосвітньої і професійної підготовки за рахунок міжпредметних зв'язків відіграє значну роль у навчальному процесі і розширює можливості становлення кваліфікованих спеціалістів для економічної галузі.

Акцентування уваги на особистості студента, його інтересах тісно пов'язана з принципом персоніфікації. Перш ніж звернути особливу увагу самого студента на розуміння людини як найвищої цінності, спочатку варто повернути навчальний процес у його бік, розставити акценти над цілями, вимогами й інтересами майбутнього фахівця з менеджменту організацій. Реалізація такої ідеї передбачає створення максимально сприятливих умов, які сприятимуть розвитку здібностей і талантів особистості менеджера організацій, його самовизначенню, а також отриманню максимального обсягу знань. Але розвиток персоніфікації можливий лише за умови взаємодії зовнішніх факторів з механізмом самовиховання, активної роботи над собою і позитивного впливу на діяльність студентів у майбутньому. Цей принцип у процесі підготовки менеджерів організацій реалізується через діяльнісний підхід. Завдяки йому можливе здійснення отримання повноцінних знань людиною через запуск механізмів розвитку особистості. З діяльнісним підходом тісно пов'язаний і особистісний підхід, який передбачає надання допомоги студентам у визнанні себе особистістю. Тому в процесі професійної підготовки менеджерів організацій ідея гуманізації реалізується через особистісно - діяльнісний підхід, де особистість розглядається як суб'єкт діяльності і формується в діяльності і в спілкуванні. У процесі навчання відбувається спільне вироблення механізму ідентифікації ціннісних уявлень у студентів і викладачів.

Важливим принципом гуманізації освіти є діалогізація, яка реалізується через двосуб'єктний підхід. Якщо підготовка фахівців набуває ознак гуманізації, студент автоматично стає суб'єктом навчального процесу, закріплюючи при цьому існування суб'єкт - суб'єктних відносин (навчальний процес - студент). Зміст таких відносин полягає у навчанні, яке зосереджується на студентові. Центрація відбувається на реалізації людського потенціалу, і важливим тут є розуміння самого себе. Співзвучною є думка О. Абдуліної, яка зазначає, що тільки через внутрішнє розуміння свого «Я» людина приходить до розуміння іншої людини, своїх стосунків з іншими і зі світом і, в кінцевому результаті, конструюванні «Я». Індивід як би попередньо задає програму формування своєї особистості, її параметрів, виходячи зі своїх розумових, фізичних, психічних, соціальних та інших можливостей і буде намагатися їх реалізувати [1].

Принципом гуманізації є і віра в позитивний потенціал студента. В. Орлов стверджує, що «гуманізація професійної підготовки менеджера має передбачати і створювати умови, за яких майбутній організатор, керівник, управлінець буде мати можливість вибудувати власний образ професійного «Я» і, аналізуючи протиріччя між «Я - реальним» та «Я - професійним», програмувати й здійснювати професійний саморозвиток». Учений вважає, що ключовим моментом гуманізації професійної підготовки і становлення менеджера є усвідомленість мотивів [5]. Активне, продумане включення до мотиваційної бази студента потреб у соціальному успіхові і в становищі в суспільстві, поряд з тяжінням до знань і самовираження, робить процес навчання більш стійким. Мотивація є важливим фактором, який забезпечує глибоке засвоєння необхідного навчального матеріалу з будь - яких дисциплін, у тому числі економічних.

Ще одним вкрай необхідним кроком до вирішення проблеми гуманізації професійної підготовки менеджерів організацій є індивідуалізація процесу навчання. Гуманізація професійної підготовки базується на певних аспектах, одним з яких є особистісний розвиток, професійне самовиховання індивідуальних особистісних якостей. Використання індивідуального підходу є головною метою гуманізації. Тому і процес фахової підготовки має відбуватись з урахуванням особливого ставлення до особистості людини, яке базується на гуманістичних засадах.

Гуманістична парадигма виходить з того, що неволя і відсутність вибору унеможливлює ефективний розвиток особистості. Інтенсивність і динамічність його відбувається в тому випадку, якщо створені умови для задоволення її базових потреб: потреби самоактуалізації, потреби в задовольняючих суб'єкта міжособистісних відносин.

Щоб забезпечити сучасне суспільство справжніми висококваліфікованими фахівцями з менеджменту організацій, навчально - виховний процес має акцентувати увагу на перевагах використання у системі вищої освіти гуманістичних принципів, форм та методів навчально - виховної роботи, зокрема, зв'язок її з життям, органічне поєднання вимог і довіри до особистості, оцінювання самовизначення особистості й інше.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Розглянуті принципи гуманізації професійної підготовки фахівців з менеджменту організацій сприятимуть зміні світогляду фахівців, усвідомленню ними розуміння і сприйняття людини як найвищої цінності суспільства, розвитку особистості студента, виробленню навичок і вмінь у майбутній гуманістично орієнтованій професійній діяльності.

Крім того, використання таких принципів надасть можливість для отримання максимального обсягу знань та більшої ваги і значимості і без того на сьогодні сучасній і затребуваній професії.

У перспективі реалізація обґрунтованих вище принципів у практиці навчання буде сприяти гуманізації як особистісного розвитку майбутніх фахівців з менеджменту організацій, так і професійної підготовки менеджерів організацій взагалі.Номер сторінки у виданні: 253

Повернутися до списку новин