Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАТУСУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

 

Юлія Максименко, асистентка кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету, лікар відділу гігієни дітей та підлітків

Одеської обласної санітарно - епідеміологічної станції

Олена Козішкурт, кандидат медичних наук, асистент кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету, лікар інформаційно - аналітичного відділу Одеської обласної санітарно - епідеміологічної станції

Аліса Сойнікова, завідуюча відділом гігієни дітей та підлітків Одеської обласної санітарно - епідеміологічної станції

Людмила Вегержинська, дитячий лікар - гінеколог жіночої консультації № 8 при пологовому будинку № 7

УДК 613.96:613.81:613.84

 

Вивчений взаємозв'язок стану здоров'я учнів старших класів з такими чинниками, як тип закладу, в якому вони навчаються, наявність чи відсутність шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління). Виявлено, що у підлітковому віці середовище проживання не має істотного впливу на динаміку стану здоров'я за умови здорового способу життя.

Ключові слова: підлітки, алкоголь, тютюнопаління, навчальні заклади різного типу.

 

Изучена взаимосвязь состояния здоровья учащихся старших классов с такими факторами, как тип учебного заведения, в котором они обучаются, наличием либо отсутствием вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение). Выявлено, что в подростковом возрасте середа обитания не оказывает существенного влияния на динамику состояния здоровья при условии здорового образа жизни.

Ключевые слова: подростки, алкоголь, табакокурение, учебные заведения разного типа.

 

The interrelation of the health status of high school students to factors such as type of institution in which they learn, the presence or absence of bad habits (alcohol, tobacco). Revealed that during adolescence habitat has no significant effect on the dynamics of health, provided a healthy lifestyle.

Key words: adolescents, alcohol, smoking, educational institutions of various types.

 

Здоров'я згідно із визначенням, запропонованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, - це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад. Необхідність вивчення стану здоров'я учнів, перш за все, обґрунтовується тим, що саме в дитячому віці формується фізичне та психічне здоров'я майбутньої особистості, її стійкість до дії несприятливих чинників навколишнього середовища. І якщо до підліткового віку стан здоров'я дітей відображає тільки генетичні задатки та вплив середовища, в якому мешкає дитина (соціальний та економічний рівень сім'ї, сімейні особливості способу життя, навчальне навантаження у школі), то в підлітковому віці, із появою деякої самостійності та уяви «дорослості», на організм дитини починають діяти шкідливі звички (зокрема такі, як вживання таких психоактивних речовин (ПАР), як алкогольні напої та тютюнові вироби), які діти переймають у дорослого населення.

Так, згідно із дослідженнями, проведеними в Російській Федерації, серед підлітків прилучення до алкоголю посилюється у віці від 11 до 14 років, але найбільш масове відбувається у віці 13 - 14 років. Причому дівчата не тільки не відстають від хлопців, але із 13 - 14 років починають випереджати їх за кількістю осіб, котрі вживають алкоголь [1, с. 14]. При цьому серед старшокласників частота вживання алкогольних напоїв від 2 разів на місяць та частіше зустрічається майже у кожного шостого хлопчика - підлітка та майже у кожної восьмої дівчинки [1, с. 12].

Слід зазначити, що згідно із проведеними нами на базі загальноосвітньої школи м. Одеси пілотними дослідженнями, на сьогодні 18,5% дівчат і 20,0% хлопців - підлітків вживають тютюнові вироби. Алкогольні ж напої вживають 57,4% дівчат і 57,1% хлопців - підлітків [2, с. 379 - 380].

Аналіз показників захворюваності дитячого населення по Одеській області показує в той же час зовсім невтішну картину [3, с. 155 - 158]. Так, не може не насторожувати той факт, що сьогодні перші місця за захворюваннями серед підлітків займають хвороби дихання, травми та отруєння. Неможливо не звернути увагу й на те, що за останні десять років відмічається різке зростання захворюваності фактично за всіма нозологічними формами. При цьому, за темпа ми приросту захворюваності серед дітей на першому місці стоять новоутворення, і, якщо серед дітей у віці 0 - 14 років приріст за останні 10 років становить 88,6%, то серед підлітків захворюваність зазначеною патологією зросла вже вдвічі. На другому ж місці за темпами приросту у підлітків стоять хвороби органів дихання (зростання в 2 рази), в той час як у дітей 0 - 14 років - на третьому (в 1,5 разу). Слід зазначити, що у дітей до 14 років на другому місці за темпами приросту стоять хвороби нервової системи.

У зв'язку із вищезазначеним гостро постає питання розробки ефективних методик із профілактики вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед дитячого населення.

Таким чином, метою нашої роботи було визначити ступінь взаємозв'язку між типом навчального закладу, в якому навчаються учні, станом здоров'я сучасних підлітків, а також вищеперелічених чинників - із відсутністю або наявністю шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв (одночасне вживання обох зазначених видів ПАР та окреме - або вживає алкогольні напої, або курить).

Об'єкт і методи дослідження. Об'єкт дослідження - учні старших класів чотирьох навчально_виховних закладів різного типу м.Одеси (двох загальноосвітніх шкіл І - ІІІ ступеня (ЗОШ) та двох навчально_виховних комплексів «ЗОШ І - ІІІ ступеня - Гімназія» (НВК)). Стан здоров'я учнів аналізували згідно із результатами поглиблених щорічних медичних оглядів (групи здоров'я, медичні групи для занять фізичним вихованням).

У дослідженні також використовувався метод анкетування учнів із використанням спеціально розроблених нами анкет. В анкеті, у першу чергу, необхідно було відповісти на запитання, чи вживає учень алкогольні, тютюнові вироби. Далі необхідно було уточнити вік, у якому вперше спробував ту чи іншу із зазначених ПАР, частоту їх вживання за останній місяць.

На основі отриманих даних учні розподілялись на групи залежно від віку, типу навчального закладу, наявності (вживання алкогольних та

тютюнових виробів, окремо та в поєднанні) чи відсутності шкідливих звичок. Проводилась стандартизація даних за статевою належністю, типом навчального закладу, віком.

Всього в дослідженні було задіяно 712 учнів у віці 14 та 16 років. З них 254 підлітків навчались на базі ЗОШ, 458 - у навчально - виховних закладах нового типу.

Основний матеріал дослідження. Дослідження показало, що на сьогодні тільки 40,8% учнів старших класів шкіл м. Одеси можна віднести до повністю здорових, в той час як 45,55% - здорові діти, які мають функціональні та деякі морфофункціональні відхилення, часто та довго хворіють. Решта - діти, у яких хронічні захворювання (з них 13,6% - у стадії компенсації, зі збереженням функціональних можливостей організму; 0,5% - у стадії субкомпенсації, зі зниженими функціональними можливостями).

При порівнянні стану здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл та навчально - виховних комплексів «ЗОШ І_ІІІ ступеня - Гімназія» були виявлені достовірні відмінності в розподілі за групами здоров'я підлітків залежно від типу навчального закладу, в якому вони навчаються (Х2=8,13, р

Рисунок № 1 а. Розподіл учнів старших класів, які навчаються в навчальних закладах різного типу, на групи здоров'я

 

В ході порівняльного аналізу стану здоров'я шістнадцятирічних і чотирнадцятирічних учнів в ЗОШ відмічено зростання частки дітей, які хворіють на хронічні захворювання, зокрема появі дітей, віднесених до ІV групи здоров'я (рис.1а). Особливо це добре видно при вивчені розподілу учнів на групи для занять із фізичного виховання. Так, як видно із рис. 1 б, до 16 років у ЗОШ відзначено зниження частки підлітків, які віднесені до основної групи, тобто дітей, які не мають відхилень у стані здоров'я або мають незначні відхилення та достатню фізичну підготовку (t=2,88, р 0,01 при Х2=9,35, р

При порівняльному аналізі стану здоров'я шістнадцятирічних учнів навчальних закладах різного типу була відмічена тенденція до переважання в ЗОШ дітей, віднесених до ІV групи здоров'я, яка виражалась в повній відсутності дітей зазначеної групи в НВК (t=1,82, р 0,1). При розгляді розподілу учнів на групи для занять із фізичного виховання виявлена тенденція переважання дітей, віднесених до підготовчої групи (t=1,93, р 0,1).

Таким чином, можна сказати, що в підлітковому віці у дітей, які навчаються в ЗОШ, з'являються деякі чинники способу життя, що призводять до швидкого зниження їхнього рівня здоров'я. В навчальних закладах нового типу, навпаки, суттєвих відмінностей в стані здоров'я учнів 14 та 16 років не виявлено, що може свідчити про відносну стабільність їх способу життя в зазначений період.

Аналіз даних, отриманих в ході анкетування учнів на наявність в їхньому житті таих чинників «дорослого» способу життя, як споживання алкогольних напоїв та тютюнопаління, виявив досить негативну картину (рис. 2). Так, на сьогодні тільки 55,75% учнів старших класів відповіли, що за останній місяць вони не вживали ані однієї із вищезазначених ПАР, в той час як 25,8% учнів відповіли, що вживали алкогольні напої, 13,5% - курили, а 4,95% - відповіли, що вживали одночасно обидва види зазначених ПАР.

Рисунок № 1 б. Розподіл учнів старших класів, які навчаються в навчальних закладах різного типу, на групи для занять із фізичного виховання

 

Аналіз способу життя учнів залежно від типу навчального закладу підтвердив наші припущення (рис. 2). Так, якщо серед учнів НВК тільки одна третина вживала ті чи інші вищезазначені вироби, то в ЗОШ - половина (t=3,65, р 0,0005 при Х2=17,46, р

Аналіз даних залежно від віку учнів показав, що у 14 років ще немає достовірних відмінностей за кількістю дітей, які не вживали зазначені ПАР. Однак, спостерігається тенденція переважання в ЗОШ учнів, які вживають алкогольні напої (t=1,95, р 0,05).

Рисунок № 2. Розподіл учнів навчальних закладів різного типу залежно від вживання психоактивних речовин

 

В 16 років картина різко змінюється (рис. 2). Якщо в НВК кількість підлітків, які не вживають алкогольні та тютюнові вироби, залишається приблизно на тому ж рівні, то в ЗОШ їх частка зменшується в півтора рази (t=1,87, р 0,1 при Х2=0,16, р

Порівняльний аналіз анкетних даних на наявність шкідливих звичок у учнів 16 років залежно від типу навчального закладу виявив достовірне переважання в ЗОШ дітей, які вживають ПАР (t=3,41, р 0,001 при Х2=14,09, р

Висновки. Проведене нами дослідження показало, що: - в навчальних закладах нового типу у порівнянні із загальноосвітніми школами переважають діти, які не вживають ані алкогольні, ані тютюнові вироби; - в той же час аналіз стану здоров'я учнів показав, що в навчальних закладах нового типу навчаються більш здорові та фізично розвинуті діти;

- в чотирнадцятирічному віці ще не відмічено достовірних відмінностей щодо кількості дітей, які не вживають вищезазначені ПАР, але слід відмітити тенденцію переважання в ЗОШ учнів, вживають алкогольні напої;

- в той же час серед чотирнадцятирічних учнів ЗОШ здорових достовірно більше, однак це за рахунок дітей, які мають функціональні та деякі морфофункціональні відхилення, а також знижений опір організму до гострих та хронічних захворювань, через що часто та довго хворіють, тобто дітей групи ризику, дія на організм яких несприятливих чинників зовнішнього середовища призведе до виникнення в них хронічних захворювань;

- якщо в НВК до 16 років частка підлітків, які не вживають ані алкогольні, ані тютюнові вироби, залишається приблизно на одному рівні, а частка учнів, які вживають одночасно обидва види ПАР навіть зменшується, то в ЗОШ частка дітей, які не вживають ПАР, зменшується в півтора рази;

- в той же час, якщо порівняльний аналіз стану здоров'я учнів НВК достовірних відмінностей не виявив, то в ЗОШ відмічається зменшення частки дітей, які не мають відхилень у стані здоров'я або мають незначні відхилення та достатню фізичну підготовку, за рахунок появи частки дітей, які мають значні відхилення в стані здоров'я тимчасового або постійного характеру.

Таким чином, отримані результати порівняльного аналізу стану здоров'я підлітків, які навчаються протягом ряду років у навчальних закладах різного типу та не мають поганих звичок, дозволяють зробити висновок про те, що в підлітковому віці середовище, в якому вони мешкають, не чинить істотного впливу на динаміку стану здоров'я за умови, якщо вони дотримуються здорового способу життя.

Зазначене питання потребує подальшого поглибленого вивчення.Номер сторінки у виданні: 346

Повернутися до списку новин