Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

                Наталія Дідик, асистент кафедри соціальної педагогіки і практичної психології Кам'янець-Подільського національного університету

УДК 378.147.091.31:159.9-051

 

У статті розглядаються психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів, описано досвід використання технологій особистісно-професійного зростання.

Ключові слова: особистісна зрілість, професійно значуща характеристика, психологічні засоби, майбутній психолог.


В статье рассматриваются психологические средства развития профессионально значимых характеристик личностной зрелости будущих психологов, описан опыт использования технологий личностно профессионального роста.

Ключевые слова: личностная зрелость, профессионально значимая характеристика, психологические средства, будущий психолог. 


Psychological facilities of development professionally of meaningful descriptions of personality maturity of future psychologists are examined in the article, experience of the use of technologies is described personality professional growth.

Key words: personality maturity, professionally meaningful description, psychological facilities, future psychologist.


Професія психолога досить специфічна. Він працює із особистістю і, водночас, сам є особистістю, яка впливає на особистість клієнта. Інструментом психологічної допомоги є особистість психолога. Особистісне зростання клієнта - це мета психологічної допомоги. Тому важливе значення у цій професії займає особистісна зрілість фахівця, оскільки психолог не зможе навчити клієнта тому, чого не вміє сам - особистісно зростати.

Для професії психолога значущим є поєднання високого рівня розвитку особистісно-професійних якостей, що визначають успішність надання психологічної допомоги. Психолог повинен бути вільним від невротичних симптомів, невирішених внутрішньоособистісних конфліктів, що заважають особистісно зростати, перешкоджають становленню ефективного психолога. Тому психологу важливо розвивати особистісну зрілість.

Особистісна зрілість - динамічний феномен. Вона має властивість розвиватися під впливом суб'єктивних і об'єктивних факторів. Тому важливе значення для розвитку особистісної зрілості має суб'єктна позиція людини і створення оптимального середовища, що розвиває особистісну зрілість.

Для розвитку особистісної зрілості майбутніх психологів значущими є прагнення студентів до особистісного зростання та відповідні умови під час навчання і в позанавчальний час. Розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів можливий при створенні певних умов під час їх професійної підготовки. Оптимальним буде поєднання розвивальних зовнішніх факторів із внутрішнім прагненням майбутнього психолога до особистісного зростання. Займаючи активну позицію щодо особистісного самовдосконалення, студент зможе оптимізувати процес розвитку його особистісної зрілості. Створення лише відповідних умов без суб'єктної позиції майбутнього психолога принесе мінімальний результат. Над розвитком особистісної зрілості мають працювати фахівці різного профілю: психолог психологічної службу ВНЗ викладачі навчальних дисциплін, самі студенти.

Особливості професійної підготовки психолога вивчали О. О. Бодальов, О. Ф. Бондаренко, Ж. П. Вірна, П. П. Горностай, Р. С. Нємов, В. Г. Панок, Н. І. Пов'якель, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін. Вони звертають увагу на важливість особистісного зростання майбутніх психологів. Разом із тим, психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів вивчено недостатньо. Це стало метою для написання статті - проаналізувати психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів.

Психологічні засоби мають важливе значення для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Ми вважаємо, що психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів - це психологічні матеріали і знаряддя, завдяки яким більш успішно і за коротший час майбутні психологи підвищують свій рівень особистісної зрілості, розвивають власні професійно значущі характеристики особистісної зрілості.                                   Психологічними засобами розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів є: арттерапія, тренінги особистісного зростання, консультування із питань особистісного росту, анкетування, написання наративів і автонаративів, ведення щоденників особистісного росту, складання індивідуальних програм розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості із урахуванням результатів психодіагностичних методик, акмеологічні технології, супервізія та ін.

Для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів пропонуємо застосовувати різні види арттерапії: бібліотерапію, відеотерапію, музикотерапію, танцювальну терапію, малюнкову терапію, драмотерапію, фототерапію, маскотерапію, ігротерапію, кольоротерапію, лялькотерапію, піскову психотерапію та ін. Арттерапію можна включити як складову частину при засвоєнні практичних курсів із психології, особливо тренінгів, практикумів. При можливості можна ввести у навчальний план спеціальний курс арттерапії як курс за вибором студента.

Творчість, реалізована із допомогою арттерапії, сприяє більш глибокому відтворенню внутрішніх переживань, конфліктів, психологічних проблем. Майбутні психологи неодноразово будуть переживати значущі події, відтворюючи їх у символічній формі. Спонтанна мистецька діяльність відображає підсвідомий зміст психіки, де можуть міститися психічні субстанції, що перешкоджають особистісно-професійному зростанню психологів.

Варто зауважити, що майбутнім психологам подобається виконувати вправи із використанням методів арттерапії. Студентів приваблює цікавий зміст арттерапевтичних завдань, можливість самовираження, прояву творчих здібностей, уяви, відчуття релаксації і спокою під час їх виконання. Разом з тим, арттерапія не лише розвиває у майбутніх психологів креативність, але й гармонізує розвиток їх особистості, що допомагає вирішенню проблем, сприяє особистісно-професійному зростанню майбутніх фахівців.

Можна запропонувати майбутнім психологам заповнювати експрес-анкети із питаннями про особливості особистісного і професійного становлення їхніх особистостей, їхні плани на майбутнє, написання творів на відповідну «професійну» тему (наприклад, «Я-майбутній професіонал»). Майбутній психолог повинен виконувати індивідуальну роботу у вигляді написання автонаративів, що можуть допомогти знайти суто біографічні, а не групові, вирішення проблеми особистісного і професійного зростання.

Самостійну роботу майбутніх психологів можна організувати шляхом ведення щоденників самопізнання, самоаналізу, рефлексивних щоденників, щоденників особистісного зростання, де будуть описуватися напрямки розвитку особистісної зрілості, шляхи самокорекції та саморозвитку. У щоденниках майбутні психологи занотовують власні роздуми про особистісне зростання, записують дані самоаналізу, самоспостережень, порівнюють їх з результати за психодіагностичними методиками.

Майбутні психологи складають індивідуальні програми розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Складові програми можуть бути такі: назва програми, мета, завдання, напрямки роботи, очікуваний результат, принципи, форми, методи, прийоми, засоби, тривалість виконання програми та ін.

Програма може включати такі блоки: діагностичний, корекційний, розвиваючий, профілактичний. Діагностичний блок передбачає проведення психодіагностичних методик для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Корекційний блок спрямовується на виправлення особистісних структур, що перешкоджають особистісному зростанню. Розвиваючий блок використовується для планування вдосконалення професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Профілактичний блок передбачає застосування заходів попередження особистісної незрілості.

Важливими для розвитку особистісної зрілості майбутнього психолога є тренінг (особистісного зростання, комунікативності, емпатійності, саморегуляції). Під час тренінгу використовуються такі методи і прийоми: активізаційні і релаксаційні вправи, вправиметафори, психогімнастичні вправи, ігрові методи (ситуативно-рольова гра), проективний малюнок, аналіз повчальних притч, виконання домашніх завдань та ін. Майбутні психологи ведуть щоденники особистісного росту, де описують результати самоаналізу, самоспостереження, роздуми під час тренінгових занять, досягнуті цілі, труднощі, що виникали під час тренінгу, можливі їх причини і шляхи вирішення різного роду конфліктів.

Вивченням людини на найвищому рівні розвитку своїх можливостей займається акмеологія. Метою акмеологічного дослідження є розробка акмеологічної концепції особистісного та професійного становлення представника

конкретної спеціальності [1]. Оскільки ми розвиваємо особистісну зрілість, то ефективними будуть акмеологічні технології особистіснопрофесійного зростання. До них належать -  засоби, спрямовані на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, розвиток властивостей і якостей, що сприяють досягненню високого рівня особистісно-професійного розвитку. Головним методом акмеологічних технологій є внутрішньо здійснюваний акмеологічний вплив, який має сприяти розкриттю творчого потенціалу особистості. Отже, важливим є акмеологічний супровід майбутніх психологів у ВНЗ, створення сприятливих умов для вирішення завдань самореалізації особистості, досягнення вершин професіоналізму.

На нашу думку, ефективним є акмеологічне проектування, що застосовується для визначення стратегії життя, професійного вдосконалення майбутніх психологів. Інформативним для акмеологічного проектування є попереднє визначення смисложиттєвих орієнтацій під час психолого-акмеологічної діагностики майбутніх психологів (наприклад, тест СЖО Д. О. Леонтьєва). У процесі проведення тренінгу особистісного зростання можна використати вправи: створення плакату-образу «Моє майбутнє» - для візуалізації цілей у житті, написання плану «Сходинки до майбутнього» - для організації подальшої стратегії поведінки для досягнення життєвих цілей та ін.

Важливим є складання акмеологічного алгоритму - послідовності і етапів розвитку. Майбутні психологи можуть написати твір «Мої шляхи професійного і особистісного зростання», де висвітлюють засоби для досягнення акме як особистості і професіонала. Центральне місце серед акмеологічних методів займає акмеологічний аналіз, на основі якого виявляють акмеологічні умови та фактори, будуються прогнози та вибираються шляхи і способи розвитку особистості і професіоналізму майбутніх психологів. Майбутнім психологам можна запропонувати написати роздум на тему «Вплив психологічної практики на мій професійний і особистісний розвиток», у щоденниках можна проаналізувати шляхи особистісного та професійного зростання. Акмеологічний аналіз включає в себе пошук закономірностей, механізмів, умов і факторів, які сприяють досягненню професіоналізму, або, навпаки, перешкоджають цьому. Його проводять на основі порівняльного аналізу. Порівнянню підлягають такі показники: професійні якості, які найбільш важливі, а також ступінь їх вираженості; мотиви професійної діяльності та досягнень у сфері професії; професійні еталони.

Для визначення відповідності особистісних якостей майбутнього психолога обраній спеціальності використовує психолого-акмеологічна діагностика. Із майбутніми психологами проводиться комплекс психодіагностичних методик. На нашу думку, найбільш інформативними для психолого-акмеологічної діагностики будуть такі методики: багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, опитувальники особистісної зрілості Ю. З. Гільбуха, О. С. Штепи, короткий індекс самоактуалізації (SI) А. Джонса, Р. Крендела, шкала ясності Я-концепції (SCC) Д. Кемпбела, самоактуалізаційний тест Е. Шострома, опитувальник самоставлення С. Р. Пантилєєва, тест смисложиттєвих орієнтацій Д. О. Леонтьєва та ін.

Акмеологія, використовуючи тестування, акцентує увагу не просто на значенні тієї чи іншої шкали тесту, а на співвідношенні цих результатів із акмеограмою. Акмеограма - система акмеологічних вимог, умов і факторів, які сприяють прогресивному розвитку професійної майстерності та особистості майбутніх психологів. Діагностичними методами в акмеології, крім тестів, можуть бути психобіографічний метод, акмеологічна експертиза.

Біографічний метод має кількісні і якісні психологічні варіанти, тому його називають психобіографічним аналізом. Акмеологи використовують аналіз автобіографій, біографічне інтерв'ю - метод дослідження, який полягає у докладному спілкуванні з обстежуваним про його життєвий шлях, найбільш важливі події духовного життя. Майбутні психологи можуть написати автонаратив «Книга про моє життя». Студентам пропонують завдання: «Уявіть, що ваше життя зображено у книжці. Напишіть анотацію до цієї книжки». За результатами самоопису здійснюється психобіографічний аналіз умов, що впливали на особистісно-професійне становлення майбутніх психологів, їхню Я-концепцію, аналізуються кількісні і якісні показники у змісті автонаративу.

Важливим і конструктивним методом вирішення акмеологічних завдань є акмеологічна експертиза - комплексна оцінка психологів із метою виявлення рівня їхньої професійної майстерності і пошуку резервів для вдосконалення професійної діяльності. У психолого-акмеологічній діагностиці можна також використовувати експертні оцінки, спостереження, інтерв'ю, опитування.

В акмеології застосовують акмеологічні моделі. Акмеологічна модель - це система об'єктів і знаків, яка відтворює суттєві властивості об'єкта-оригіналу - ідеального образу професіонала чи еталону особистісно-професійного розвитку. В акмеології з допомогою моделей синтезуються знання про те, що повинно бути сформовано. Здійснюється співставлення того, що є в наявності із тим, що повинно бути сформованим, а також визначаються умови і фактори, які сприяють цьому процесові. Моделювання активно використовується при розробці програм чи індивідуальних планів особистісно-професійного розвитку.

Майбутні психологи під час вивчення психологічних дисциплін можуть вести щоденники особистісно-професійного зростання, де будуть відповідати на запитання «Які мої особистісні і професійні якості зараз?», «Яким я бачу себе майбутнім психологом і особистістю?». Інформацію про «Я-реальне» майбутні психологи беруть із результатів попередньої діагностики та самоаналізу. Співставлення образів «Я-реальне» і «Я-ідеальне» є механізмом самозміни і особистісно-професійного зростання майбутніх психологів. Аналізуючи відмінності цих образів, студенти дають відповіді на запитання у щоденниках особистісно-професійного зростання «Над якими професійними і особистісними якостями мені ще потрібно працювати, що вдосконалювати у перспективі?».

В акмеології часто використовується акмеографічний опис. У ньому є такі елементи: підвищення професійної компетентності; вдосконалення професійних навичок та вмінь; оволодіння новими способами і технологіями вирішення професійних завдань; розвиток особистісно-ділових якостей, розвиток професійно важливих рис; підвищення потреби в самореалізації і досягнення розширення кругозору; розкриття творчого потенціалу особистості. Основні методи, що використовуються для акмеографічного опису, це - експертні опитування й оцінки, співбесіди зі спеціалістами, аналіз документів, результати порівняльного аналізу, психологічне тестування, аналіз динамічних змін в особистісно-професійному розвитку.

Акмеографічний опис можна здійснити шляхом аналізу динамічних змін особистісно-професійного зростання майбутніх психологів при проведенні повторної діагностики після формувального експерименту. Порівнюються результати контрольної й експериментальної груп, первинної і вторинної діагностики між собою. У щоденниках особистісно-професійного зростання майбутні психологи описують власні шляхи особистісного та професійного зростання. Можна запропонувати студентам написати, що перешкоджає їхньому особистісно-професійному зростанню. Акмеограма і акмеографічний опис повинні містити індивідуальні рекомендації для кожного студента.

Здійснення психолого-акмеологічної підтримки можливе завдяки проведенню тренінгів, консультування. Акмеологічне консультування - надання консультативної допомоги майбутнім психологам у досягненні вершин професійної діяльності, особистісної і професійної зрілості тощо.

Отже, акмеологічними технологіями особистісно-професійного зростання майбутніх психологів є: акмеологічне проектування, акмеологічний аналіз, складання акмеограми, акмеологічної моделі, акмеографічний опис, проведення психолого-акмеологічної діагностики, акмеологічного консультування, тренінгів особистісного зростання та ін. Лише комплексне використання акмеологічних технологій особистісно-професійного зростання майбутніх психологів сприяє досягненню акме у психолога як особистості і професіонала. Важливим є створення цілісної акмеологічної моделі професійно-особистісного зростання майбутніх психологів для оптимізації професійної підготовки цих спеціалістів під час навчання у ВНЗ, проведення психолого-акмеологічної діагностики для професійного відбору майбутніх психологів за професійними і особистими якостями.

На нашу думку, комплексна програма психодіагностики та розвитку особистісної придатності до професійного навчання і діяльності повинна проводитися при вступі абітурієнтів до вишу (для визначення їхніх особистісних здібностей, профпридатності до професії психолога і для «відсіву» особистісно непридатних абітурієнтів до цієї професії), під час навчання (для контролю за динамікою змін при навчанні на різних курсах), після закінчення навчання, на випускному курсі (для визначення остаточної особистісної придатності, яка може бути показником при взятті на посаду психолога).

Без опрацювання власних проблем психолог не зможе бути ефективним. Ще З. Фройд вважав, що жоден психоаналітик не просунеться у своїй роботі із клієнтом далі, ніж йому дозволять власні комплекси та внутрішній опір. Як зазначає Р. Мей, «бачити людей через призму власних упереджень - ось головна перешкода для особистості консультанта» [2]. Такі психологи підсвідомо будуть виходити із цих комплексів при консультуванні клієнтів, тобто в процесі роботи із клієнтом психолог буде переносити на нього свої власні проблеми, що називається механізмом контрперенесення. Тому практичною діяльністю повинні займатися психологи, які пройшли курс психотерапії як клієнта у досвідченого практика - супервізію, що дозволяє одержувати практичні навики роботи із клієнтом під контролем досвідченого психолога та опрацьовувати власні помилки і комплекси.

Супервізія - засіб особистісно-професійної корекції, вид прийомів психокорекційної підготовки майбутнього психолога, що сприяє професійному вдосконаленню психолога за рахунок самоаналізу власних захисних механізмів, внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів. Готовність психолога піддати свою роботу до супервізії залежить від його особистісних і професійних рис, відкритості для нового досвіду, послідовності намірів в особистісній психокорекції. Здатність до проходження супервізії передбачає наявність високого ступеня мотивації професійного зростання [3, с. 97].

За визначенням Т. С. Яценко, «підготовка майбутнього практичного психолога має полягати не лише у формуванні належних теоретичних знань, а й у набутті навичок практичної роботи із орієнтацією на глибинне пізнання психіки у взаємозв'язку свідомої і несвідомої сфер, що передбачає особистісну психокорекцію» [3, с. 5]. Ефективним є також метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розроблений Т. С. Яценко. На думку вченої, «психокорекційний процес дає змогу пізнати недосконалість, яка гальмує особистісне зростання й самореалізацію у професійній діяльності психолога-практика» [3, с. 38]. АСПН сприяє гармонізації особистості, зростанню почуття необхідності власного вдосконалення та відповідальності за свій розвиток, за реалізацію своїх потенційних можливостей [3, с. 40].

Професійна діяльність невідкоригованого психолога може перетворитися на невидиму для нього реалізацію захисних тенденцій, що призводить до зниження мотивації, відчуття незадоволення та фахової нереалізованості [3, с. 67]. Тоді як показниками особистісної відкоригованості, на думку Т. С. Яценко, є глибинне розуміння власної особистості та інших людей, гуманістична налаштованість, здатність до самореалізації в соціально значущій діяльності, поглиблення самоусвідомлення та розвиток соціально-перцептивного інтелекту, особистісне зростання загалом. У разі невідкоригованості психолога через викривлення порушується адекватність сприймання іншої людини у професійній взаємодії [3, с. 74]. Це є небажаним у професійній діяльності психолога, де важливе об'єктивне сприйняття проблемної ситуації клієнта.

Прийомами АСПН є:

1. Спонтанна невимушена дискусія, у процесі якої майбутні психологи привчаються утримуватися від різких зауважень, порад, оцінних суджень.

2. Психогімнастичні вправи спрямовані на розслаблення, вивільняють емоційну сферу майбутнього психолога.

3. Рольова гра каталізує спонтанну творчу активність майбутніх психологів, студенти розвивають соціально-перцептивні навички, знаходять зв'язки актуальної ситуації із травмуючими ситуаціями з дитинства.

4. Психодраматична гра, що задається особистісною проблемою. Це потребує швидкого просування до виявлення інфантильного осередку, що емоційно втомлює і виснажує психіку.

5. Робота із психомалюнком відбувається при аналізі якого звертають увагу на символічне вираження глибинного змісту.

6. Використання предметної моделі (іграшки) сприяє каналізації глибинного змісту психіки через застосування об'єкта, який людина спочатку сприймає нейтрально [3, с. 91-93].

Отже, психологічні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів є досить різноманітними: арттерапія, тренінги, консультування, анкетування, написання наративів і автонаративів, ведення щоденників, складання індивідуальних програм, акмеологічні технології, супервізія та ін. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є створення ефективної технології розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів і застосування її на практиці.Номер сторінки у виданні: 434

Повернутися до списку новин