Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Рецензія на монографію: Агарков О. А. Соціально - політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / за науковою ред. проф. В. М. Бебика. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 316 с.

Тематика: РЕЦЕНЗІЇ
Вікторія Халамендик, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина Волошина

 

На сучасному етапі національного державотворчого процесу в Україні закономірно і планомірно зростає потреба в наданні реального значення загальновизнаним у світі демократичним цінностям та ідеалам. Проте розбудова України як демократичної, соціальної та правової держави буде ефективною й результативною лише за умови належного теоретичного забезпечення відповідних державотворчих і правотворчих процесів і явищ. Це обумовлює нагальну потребу у постійному вдосконаленні наявних концепцій і теорій у сфері соціальної політики і соціальнополітичного управління, розширенні та поглибленні їх предмета. На жаль, вітчизняна наука в цьому процесі відіграє недостатньо активну роль. У зв’язку з цим монографія «Соціальнополітичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти» є вчасною й актуальною науковою працею, що покликана поліпшити стан справ у даному напрямку і збільшити внесок наукового товариства в прискорення державотворчого поступу в Україні.

Особливого значення наукові розробки, представлені в монографії, набувають в сучасних умовах глобалізаційних процесів. Глобалізація світового ринку, створення наднаціональних політичних та економічних утворень, інформатизація глобального середовища і становлення суспільства знань позначаються на пріоритетах розвитку сучасних соціальних держав, особливо в сфері управління соціальною сферою,  лібералізації соціальнополітичних процесів і зниження ролі держави в регулюванні соціального сектора економіки. Створюються умови для докорінних змін у соціальній політиці багатьох держав добробуту, що не може не позначитися на трансформаційних процесах в українському суспільстві. Отже, сучасність вимагає застосування нових технологій управління соціальними процесами, в якості яких найефективнішою автор виділяє соціальнополітичний маркетинг.

Застосовуючи ретроспективний аналіз застосування маркетингового підходу в управлінні різними сферами життєдіяльності суспільства, автор визначає провідну роль маркетингової парадигми в соціальному, політичному і державному управлінні. Таку технологіюО. Агарков визначає як соціальнополітичний маркетинг. У монографії соціальнополітичний маркетинг виступає як управлінська технологія, яку можна розглядати: на рівні проведення окремих політичних кампаній, виборів, програм — мікрорівень; на рівні державотворчого процесу (за Е. Гіденсом — націєбудівництво, розвиток громадянського суспільства) — мезорівень; на рівні просування моделі розвитку соціальної держави і формування моделі соціальної політики в умовах глобалізаційних процесів і становлення суспільства знань — макрорівень.

У підрозділі 1.2 розглянуто принцип соціальної справедливості і соціальнополітичний маркетинг. Соціальна справедливість завжди виступала й виступатиме як найважливіший показник ефективності соціального розвитку суспільства, та, мабуть, головний соціальний ідеал його розвитку. Ця проблематика розглянута в роботах Дж. Ролза, Д. Белла, Д. Боулдінга, Р. Дарендорфа, В. Зауера, М. Волзера, Р. Нозіка та багатьох інших. Соціальну справедливість як сутність соціальної держави розглянуто у працях В. Бабкіна, М. Вольцера, В. Кімліка, М. Коноха, Р. Нозіка, П. Розенваллона, Дж. Ролза, В. Скуратівського, Г. Соловей, Л. Щеннікової, Г. Цахера. Автор доводить, що соціальна справедливість виступає метою і основою розвитку соціальної держави, а отже, і методологічною основою соціальнополітичного маркетингу як технології управління соціальними процесами в сучасному інформаційному суспільстві.

Соціальнополітичний маркетинг розглядається на макрорівні як технологія впровадження моделі соціальної держави в Україні, що в сучасних умовах глобалізації набуває особливого значення, позаяк ці процеси сприяють не тільки змінам в соціальноекономічній сфері багатьох країн, але й змінюють традиційні моделі держав добробуту в бік подальшої лібералізації та посилення ринкових механізмів у сферах, які раніше були прерогативою держави. Такі зміни на сучасному етапі розвитку глобального суспільства насамперед торкаються соціальної політики соціальноорієнтованих світових і європейських ержав, і саме від спрямованості соціальної політики залежить стратегія реалізації соціальнополітичного маркетингу, впровадження ефективної моделі соціальної політики, яка б, з одного боку, відповідала національним інтересам української держави, а з іншого — сприяла відповіді викликам глобалізації.

Виходячи з основних сутнісних і змістовних характеристик та ознак соціальнополітичного маркетингу, автор виділяє його суб’єктоб’єктну систему. В якості суб’єктів соціальнополітичного маркетингу виступають: політичні партії, рухи, об’єднання; держава загалом; органи різних гілок влади; органи різних рівнів державного управління і місцевого самоврядування; громадські об’єднання й організації; профспілки і профоб’єднання громадян; бізнесові і фінансові лобі, комерційні структури; окремі політичні і суспільні діячі, науковці. Отже, в якості суб’єктів соціальнополітичного маркетингу в монографії визначено державні, недержавні і бізнесові інститути, що не звужує соціальнополітичний маркетинг тільки до діяльності політичних сил, партій, об’єднань і дає змогу розглядати соціальнополітичний маркетинг на макрорівні як технологію розвитку соціальної держави через участь трьох основних секторів суспільства — держави, ринку і громадянського суспільства.

У третьому розділі монографії представлено практичні аспекти реалізації концепції соціальнополітичного маркетингу. Застосування комплексу теоретичних і емпіричних методів (компаративістський аналіз, контентаналіз, соціологічне опитування, експертне опитування) дало змогу здійснити ґрунтовне наукове дослідження механізмів реалізації концепції соціальнополітичного маркетингу в Україні. Порівняльний аналіз застосування соціальнополітичного маркетингу в різних моделях сучасних соціальних держав (ліберальної, корпоративістської і соціалдемократичної) довів, що процеси глобалізації мають неабиякий вплив на функціонування сучасних соціальних держав, який визначається автором як лібералізація і приватизація соціальної сфери, перехід від патерналізму держави до власної відповідальностіособи за свій розвиток і добробут. Звичайно, ці тенденції особливо позначаються на країнах із перехідною економікою і призводять до соціального напруження в суспільстві. Незважаючи на це, результати соціологічного опитування вказують на позитивні моменти в цих процесах — застосування інформаційномаркетингових технологій на державному і регіональному рівнях надають можливість знизити соціальну напруженість і пом’якшити лібералізацію соціальної політики і надання соціальних послуг з боку держави. Проблема, яка постає перед українським суспільством, пов’язана із невизначеною і неконсолідованою позицією

суб’єктів соціальнополітичного маркетингу щодо соціальноекономічного і соціальнополітичного розвитку України в довгостроковій перспективі. А розбіжності в політикоідеологічних ціннісних орієнтаціях суб’єктів соціальнополітичного маркетингу позначаються і на соціальнополітичних настроях пересічних громадян.

Отже, сучасною технологією управління соціальними процесами на сьогодні виступає соціальнополітичний маркетинг як практична діяльність соціальнополітичних суб’єктів (партій, блоків, політичних і громадських об’єднань громадян тощо) з упровадження в суспільну свідомість певних соціальнополітичних, ідеологічних цінностей, ідей, програм розвитку окремої території чи держави взагалі. Тобто саме соціальнополітичний маркетинг виступає як технологія управлінської діяльності соціальнополітичних агентів, що спрямована на задоволення потреб й узгодження інтересів різних прошарків суспільства за допомогою обміну, на забезпечення громадян суспільними благами і розподілом матеріальних і нематеріальних ресурсів на підставі принципу соціальної справедливості, метою якої є зміна поведінки органів державного управління та соціальнополітичних організацій для досягнення справедливості, солідарності та стабільності в суспільстві. Соціальнополітичний маркетинг як один із перспективних практичних напрямів може сприяти оптимізації, раціоналізації, підвищенню ефективності діяльності соціальнополітичних інституцій завдяки впровадженню маркетингових методів і процедур в управлінську практику.

Стратегічною метою соціальнополітичного маркетингу є впровадження в суспільстві певної моделі соціальної політики, яка ґрунтується на тих чи інших ціннісноідеологічних системах. Тому при побудові моделі соціальнополітичного маркетингу в монографії було враховано як традиційні національні особливості і суспільну думку, так і світові тенденції змін, пов’язаних із глобалізацією. Тобто поряд із національними суб’єктами соціальнополітичного маркетингу (політичні об’єднання, громадські інституції, бізнесструктури, органи державного управління) на формування соціальної політики впливають наднаціональні інститути, організації, бізнесструктури.

Головними принципами у взаємодії між людиною і державою у сфері соціальної політики можна назвати законність, політичний плюралізм, соціальну справедливість, демократизм, гуманізм. Гуманістичний підхід у трактуванні змісту соціальної політики набуває особливої значущості, оскільки реалізація відповідних заходів на практиці вимагає формування установок і цінностей індивіда як компетентного, активного, свідомого учасника політичного процесу. Взаємозв’язок розвитку громадянського суспільства та особистості, як зауважує Ю. Корнілов, є необхідною передумовою та підґрунтям демократичних реконструкцій в усіх сферах суспільного життя. Тобто постає необхідність у взаємодії громадянського суспільства, людини і держави як суб’єктів соціальної політики задля створення та забезпечення необхідних умов і гарантій розвитку всіх соціальних суб’єктів. Насамперед це стосується людини — головного соціального суб’єкта як громадянського суспільства, так і соціальної правової держави.

Цінність зазначеної монографії підкреслюється наявністю в її висновках підстав і спонукань до нових наукових пошуків та дискусій. Сподіваємось, що означена тема, як і багато інших, що логічно випливають із проблематики, викладеної в монографії, знайдуть свій подальший розвиток у наступних наукових працях вчених.

Отже, не претендуючи на вичерпність та повноту даного відгуку, вважаємо, що монографія «Соціальнополітичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти» є концептуальною, комплексною і фундаментальною науковою працею, ознайомлення з якою стане корисним і необхідним для кожного, хто вбачає потребу в розбудові сильної, належно організованої та процвітаючої української держави.Номер сторінки у виданні: 326

Повернутися до списку новин