Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Журналістська творчість: теоретично - методичні та практичні засади (До навчально - методичного комплексу з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості для студентів спеціальності 7.030203 «Журналістика»)

Віталій Карпенко, кандидат філологічних наук, габілітований доктор суспільно – економічних наук Українського Вільного Університету (Мюнхен, ФРН), професор, завідувач кафедри журналістики Університету «Україна»

УДК 351.746 / 007 (072)

 

У роботі розглядаються питання теорії, методики та практики журналістської творчості.

Ключові слова: комунікація, журналістика, творчість, талант, професіоналізм, майстерність, жанри.

 

В работе рассматриваются вопросы теории, методики и практики журналистского творчества.

 Ключевые слова: коммуникация, журналистика, творчество, талант, професионализм, майстерство, жанры.

 

The deals with questions of theory, methods and practices of journalistic creativity.

Key words: communication, journalism, creativity, talent, professionalism, skill, genres.

 

ВСТУП

Дисципліна «Теорія і методика журналістської творчості» є базово нормативною для спеціальності «Журналістика», що читається в 5 семестрі (третій курс) в обсязі 36 годин аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять. Форма контролю — залік.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентом професійних і творчих засад журналістської творчості.

Завдання навчальної дисципліни полягає у виробленні студентами теоретично - практичних орієнтацій і критеріїв журналістської творчості, формуванні чіткішого уявлення про свою майбутню професію, засвоєнні виробничих та творчих нюансів при виконанні своєї фахової ролі у системі масової комунікації.

Об’єктом навчальної дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості» є загальні закономірності, теоретично!методичні та практичні засади журналістської творчості з урахуванням таких ціннісних досягнень сучасної світової журналістики, як демократизм, об’єктивність, правдивість, плюралізм, моральність.

Предметом навчальної дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості» є журналістська діяльність професіоналів — практичних журналістів і редакторів, — їхні індивідуальний стиль та досвід написання і редагування журналістських творів.

Місце дисципліни в структурно;логічній схем – спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Теорія і методика журналістської творчості» є складником циклу професійної підготовки фахівців – журналістів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та разом з іншими дисциплінами входить до навчального комплексу спеціальності «Журналістика».

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ Курс передбачає ознайомлення студентів із загальними засадами і принципами теорії, методики та практики журналістської творчості. Студенти повинні збагнути природу літературної й журналістської творчості, навчитися розглядати її у контексті гегелівської діалектики, отримати поняття про форми і методи відображення дійсності в літературі та журналістиці, вміти заглиблюватися у сутність літературної майстерності та використати жанрові особливості у практичній роботі. А також — засвоїти основні принципи написання та авторського редагування журналістських текстів.

Засвоївши курс «Теорія і методика журналістської творчості», студент повинен знати:


— предмет дисципліни, її тематику, термінологію;

— найголовніші творчі аспекти журналістської праці;

— структуру системи масової інформації та видавничої сфери;

— загальні принципи і складники журналістської творчості;

— фахові, творчі та організаційні аспекти роботи ЗМІ;

— загальну систему журналістських жанрів, інструментарій журналіста і редактора;

— принципи та елементи наукової організації творчого процесу редакції;

— роль і значення мови як основного матеріалу для побудови тексту;

— значення зображувально – виражальних мовних засобів.

 

Студент повинен уміти:

— тематично збалансувати друковане видання;

— брати участь у прес – конференціях та добувати необхідну для роботи інформацію;

— визначати своє місце і свою службову роль у редакційному процесі;

— орієнтуватися в тематиці;

— користуватися законодавством;

— дотримуватися вимог законодавчого обмеження свободи слова;

— логічно мислити та оцінювати ситуацію в країні, реґіоні;

— застосовувати основні законодавчі норми у практиці професійної діяльності у сфері масової комунікації;

— розрізняти типи сучасних пресових видань за видами, періодичністю виходу, формами

власності;

— відредагувати, вичитати, запропонувати до друку авторський оригінал;

— дотримуватися редакційної політики;

— доцільно керуватися самоцензурою.

 

ТЕОРЕТИЧНО – ПОНЯТТЄВИЙ МІНІМУМ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Абзац. Автор. Авторська позиція. Авторський аркуш. Авторський задум. Авторський колектив. Авторський та видавничий оригінал. Аналіз. Анонімність. Анотація. Апарат видання. Бібліографія. Більд. Блок. Брошура. Буклет. Верстка. Видавництво. Видання. Виділення. Вимисел. Виправлення. Вихідні дані. Вичитування. Власкор. Врізка. Вступ. Втяжка. Газета. Галузеве редагування. Гарнітура. «Гаряча лінія». Гласність. Глосарій. Гонорар. Громадське мовлення. Гумор. Гуморист. Дайджест. Дезінформація. Дисплей. Джерела інформації. Додатки. Добір повідомлень. Добірка. Домисел. Езопівська мова. Ексклюзив. Епіграф. Есей. Жанри журналістські. Жаргон. Журналіст (кореспондент, репортер, публіцист, сатирик). Журналістика. Журналістська спеціалізація. Завідувач редакції (відділу). Заголовок. Замальовка. Замітка. Засновник (співзасновник) видавництва (видання). Заявка авторська. Збірник. Зміст. Знак. Ілюстрація. Інструментарій редактора й журналіста. Інструменти редагування. Інтерпретація. Інформаційне повідомлення. Інформаційна структура видання (оригіналу). Інформаційний пошук. Інформація. Калькування. Кегль. Класифікація. Ключове слово. Книга. Книгодрукування. Колонка. Колонтитул. Колуніст. Коментар. Коментатор. Комп’ютер. Комп’ютерна коректура. Комп’ютерне видання. Композиційна структура оригіналу. Композиційні зв’язки. Композиція. Конструкція видання. Контекст. Контрольне редагування. Контроль. Коректура. Коректор. Коректурні знаки. Кореспондент. Критерій. Літера. Літературний запис. Ліцензія. Логічні зв’язки у тексті. Логотип. Макет. Маркетинг видавничий (редакційний). «Мозкова атака». Мемуари. Менеджмент видавничий (редакційний). Методи та методики редагування. Мова. Мовні засоби. Наклад (тираж). Нарис. Нарисист. Наукова організація праці. Нетекстові компоненти оригіналу. Нормативна база. Об’єкт редагування. Образно – художня структура. Образ художній. Оригінал авторський, редакційний, видавничий. Оригінал – макет. Пагінація. Пам’ять комп’ютера. Паспорт видання. Патогенний текст. Перевидання. Підвал. Післямова. План (виробничий, тематичний, перспективний, поточний). Планування. Покажчик. Помилка. Портфель редакційний (видавничий). Псевдонім. Публікування. Публіцист. Публіцистика. Радіо. Радіоп’єса. Редакційна акція. Редакційна рада. Редакційне завдання. Редакція. Редактор. Редактор відділу. Редактор головний. Редактор літературний, технічний, художній, науковий. Редактор_шеф. Редагування. Редагування літературне, наукове, художнє, технічне. Редколегія. Редакційний висновок. Редакція. Реклама. Рекламна кампанія. Реферат. Рецензент. Рецензія. Рецензування. Робота з автором. Рубрика. Рубрикація. Рукопис. Рядкомір. Саморедагування. Самоцензура. Сатирик. Сенсація. Сигнальний примірник. Скорочення. Словниковий запас. Список (авторів, скорочень, умовних позначень, помилок). Спростування. Стандарт. Стиль. Стовпець. Сторінка. Структура. Сюжет. Таблиця. Тавтологія. Талант. Текст. Тележурналістика. Тема. Термін. Технічне редагування. Титул. Том. Точність слововживання. Уніфікація (виробничих процесів, повідомлень). Факт — думка — слово. Фон. Фонограма. Фраза. Фразеологія. Функціональні обов’язки. Цензор. Цензура. Цитата. Цинкографія. Цицеро. Цінність інформації. Четверта влада. Читабельність твору. Читач. Шаблон (штамп, трафарет) у журналістиці та художній літературі. Шпальта. Шпігель. Шрифт. Щоденник редактора (журналіста). Щоденне видання. Якість (роботи, журналістського матеріалу, друкованої продукції).

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕНЯ, ПРИНЦИПИ, ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ

Видавнича діяльність. Видавнича організація. Видавнича політика. Видавнича продукція. Видавнича програма. Видавнича справа. Видавнича угода. Видавничий договір (угода). Видавничий оригінал. Видавничий процес. Гонорарна політика. Друк. Друкарські форми. Загальне редагування. Зображувально – виражальні засоби. Інтернет (всесвітня павутина), Інтернет – видання. Інтернет – опитування. Інфографіка. Інформаційна політика. Інформаційні війни. Комп’ютерна верстка. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерне редагування. Комп’ютерні технології. Майстерність журналіста і редактора. Масова робота. «Мозкова атака». Настільна видавнича система. Нормативно – правова база журналістики та книгодрукування. Поліграфічна база. Поліграфічна система. Поліграфічне підприємство. Поліграфія. Профіль видавництва. Психологія творчості. Редакторат. Редакційна політика. Резонансний матеріал. Ротаційні друкарські машини. Сайт. Спеціалізація тематична та жанрова. Творчий процес. Творчість. Теорія видавничої діяльності. Теорія журналістики. Теорія редагування. Технологічний маршрут. Технологічний процес. Типологія видавництв.

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА УМОВИ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ

Навчальна дисципліна «Теорія і методика журналістської творчості» оцінюється за модульно – рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

— доповідь на семінарському занятті;

— виступ на семінарському занятті;

— доповнення на семінарському занятті;

— тестування за тестами ККР;

— самостійні домашні роботи;

— екзамен.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 – бальною системою, яка розраховується як середньозважене, виходячи з бальних оцінок у семестрі та оцінки за іспит, за наступною формулою:

 

Поточний контроль знань

Оцінювання знань відповідною кількістю балів відбувається за формами контролю знань.

 

Підсумковий контроль знань у формі екзамену або тестування

Таким чином, кожен студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

 

Місце дисципліни в структурно;логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Теорія і методика журналістської творчості» є складником циклу професійної підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та разом з іншими дисциплінами входить до навчального комплексу спеціальності

 

«Журналістика». ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ КУРСУ

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. ЖУРНАЛІСТИКА У СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. До питання термінології.

2. Журналістика як специфічний вид творчості.

3. Журналістська професія.

4. Майстерність у журналістиці та художній літературі.

 

Лейтмотив лекції: ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ — ОРГАНІЧНИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Самостійна домашня робота: написати твір за темою: «Як я уявляю свою майбутню професію».

 

СЕМІНАР 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ТА МІСЦЕ ЗМІ У НЬОМУ

Теми рефератів до семінару

 

1. Структура засобів масової комунікації (ЗМК) в Україні.

2. Основні функції сучасної журналістики.

3. Журналістська професія, як я її розумію.

4. Журналістика і література: що спільного і в чому відмінність.

5. Журналістська практика як шлях у художню літературу.

6. Чим мені подобаються репортажі Е. Гемінґвея.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / 2 - е вид., перероб. і допов. [Текст]/ В. Й. Здоровега. — Львів: ПАІС, 2005. — С. 1–25. 2. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично_методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

 

Додаткова:

1. Багряний І. Публіцистика. [Текст] Іван Багряний — К., 1996.

2. Кузнецов О. Д. Аналітичні методи в журналістиці. [Текст] / О. Д. Кузнецова. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка. — 2002.

3. Москаленко А. З. Теорія журналістики. [Текст] / А. З. Москаленко. — К. : ЕксОб, 2002.

4. Прилюк Д. Теорія і практика журналістської творчості. Проблеми майстерності. [Текст]/ Д. Прилюк. — К., 1983.

5. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. Учебное пособие. [Текст] / Е. П. Про_

хоров. — М. : Рип – холдинг, 2001. — С. 7–30.

 

ТЕМА 2. ТАЛАНТ І ПРОФЕСІЙНІСТЬ:  «ПРАВИЛО КОМПЕНСАЦІЇ»

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття журналістської майстерності.

2. Публіцистику пишуть майстри своєї справи.

3. Головні аспекти майстерності.

4. Три складники майстерності.

5. Формула «компенсації».

Лейтмотив лекції: «ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ — СЕРЦЕВИНА ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

 

Самостійна домашня робота: написати твір за темою: «Мій улюблений публіцист (телеведучий, коментатор, фотомайстер, репортер, колумніст — на вибір»

 

СЕМІНАР 2. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА СКЛАДНИКИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

Практичне заняття: аналіз та обговорення самостійної домашньої роботи «Як я уявляю свою майбутню професію»

 

Теми рефератів до семінару

1. Моє розуміння журналістської майстерності. що спільного та в чому різниця?

3. Індивідуальні риси публіциста:

— Степана Колесника

— Олександра Глушка

— Сергія Плачинди

— Володимира Яворівського

— іншого відомого публіциста на вибір

4. Ознаки редакторської майстерності за текстами давніх манускриптів (один із варіантів):

а) «Велесової книги»

б) «Слова про Ігорів похід»

 

Самостійна домашня робота: підготувати порівняльний письмовий огляд газет «Україна молода» та «Сегодня» за минулий тиждень — що спільного і чим відрізняються ці часописи?

Рекомендована література

Основна:

1. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія. Методика. Практика [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2007.

2. Москаленко А. З. Два кити публіцистики. [Текст] / А. З. Москаленко. — К., 1997.

3. Кузнецова О. Аналітичні методи в журналістиці. [Текст] / О. Кузнецова. — Львів, 1997.

Додаткова:

4. Багряний І. Публіцистика. [Текст] / І. Багряний. — К. : Смолоскип; Фундація ім. Івана Багряного, 1996.

5. Довженко О. Щоденник. [Текст] / О. Довженко / Тв. в 5_ти томах. Т. 5. — К., 1966.

6. Довженко О. П. Афоризми. Крилаті вирази. Творчі роздуми. Скалки думок високих. [Текст] / О. П. Довженко. — К., 1968.

7. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: У 2 кн. [Текст] / Прилюк Д. М. — К., 1971–1973.

8. Публіцистика Незалежної України. Хрестоматія / Упорядн. К. К. Глушко, В. О. Карпенко. — К. : Університет «Україна, 2009.

9. Рахманний Р. Роздуми про Україну. [Текст] / Р. Рахманний. — К., 1997. — С. 361, 370.

 

ТЕМА 3. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК ФАКТОР. МАЙСТЕРНОСТІ

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Справу роблять професіонали.

2. Освіченість — основна риса професійності.

3. Ерудованість — каталізатор творчості.

4. Фахові навички — основа майстерності.

5. Професіоналізм у контексті журналістської праці.

Лейтмотив лекції: «ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ЖУРНАЛІСТА ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ МАЙСТЕРНОСТІ»

 

Самостійна домашня робота: проаналізувати журналістський твір з газети (на вибір) на предмет майстерності автора.

 

СЕМІНАР 3. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І МАЙСТЕРНІСТЬ: ВЗАЄМОВПЛИВ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ

 

Теми рефератів до семінару

1. Вплив освіченості журналіста на його майстерність.

2. Основні складники професійної майстерності та їх суть.

3. Професіоналізм автора в контексті принципів журналістики.

4. Що мені подобається у репортажах Е. Гемінґвея?

5. Книга Анатолія Погрібного «Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба...» у контексті журналістської майстерності

 

Практичне заняття: аналіз та обговорення самостійної домашньої роботи «Огляд газет «Україна молода» та «Сегодня» за минулий тиждень — що спільного і чим відрізняються ці часописи?»

 

Рекомендована література

Основна:

1. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

2. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: У 2 кн. [Текст] / Прилюк Д. М. — К., 1971–1973.

Додаткова:

1. Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки… / Передмова В. Карпенка. — [Текст] / І. Дзюба. — К., 1990.

2. Довженко О. Щоденник. Тв. в 5_ти томах. Т. 5. — [Текст] / О. Довженко. — К., 1966.

3. Карпенко В. Основи професіональної комунікації. — [Текст] / В. Карпенко. — К. : Норапринт, 2002.

4. Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... — [Текст] / А. Погрібний. — К., 1999.

 

ТЕМА 4. МАЛЕНЬКІ СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ПРАЦІ

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Особливості творчої праці.

2. Що потрібно для успішної роботи?

3. Загальноредакційні умови роботи.

4. Робоче місце та інструментарій.

5. Збирання інформації.

6. Спілкування в колективі.

 

Лейтмотив лекції: «ДРІБНИЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЖУРНАЛІСТА ВАЖАТЬ НАДТО БАГАТО, ЩОБ НИМИ НЕХТУВАТИ»

Самостійна домашня робота: ознайомлення з організацією праці в редакції газети «Україна молода».

 

СЕМІНАР 4. ВПЛИВ УМОВ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА НА РЕЗУЛЬТАТ ЙОГО ПРАЦІ

 

Теми рефератів до семінару

1. Залежність професійної майстерності від умов роботи.

2. Загальноредакційні умови для роботи.

3. Робочий інструментарій редактора та журналіста.

4. Найголовніші правила користування джерелами інформації.

5. Змоделюйте у вигляді тижневого запису в діловому щоденнику робочий тиждень головного редактора (редактора відділу, літредактора).

Практичне заняття: обговорення аналізів журналістських творів з обраних студентами газет на предмет майстерності їх авторів.

Рекомендована література

Основна:

1. Здоровега В. Теорія і методи журналістської творчості: підручн. [Текст] / В. Здоровега. — Львів: Паїс, 2004.

2. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

Додаткова:

1. Віято М. Щоденна робота журналіста. [Текст] / М. Віято. — К., 1999.

2. Еверет Д. Навчальний посібник репортера. [Текст] / Д. Еверет. — К. : IREX ПроМедіа Україна. — 1999.

3. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Нора_принт. — 2002.

4. Москаленко А. З. Як стати журналістом [Текст] / — Москаленко А. З. — К. : Фотовідеосервіс. — 1996.

5. Здоровега В. П. Вступ до журналістики. — Л., 1994.

6. Ученова В. Беседы о журналистике. [Текст] / В. Ученова. М. : 1985.

 

ТЕМА 5. ОСНОВА ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Творчість у контексті діалектики.

2. Триелементна основа твору.

3. Що є факт.

4. Конфлікт і рух думки.

5. Спочатку було слово.

6. До питання про об’єктивність та об’єктивізм.

 

Лейтмотив лекції: «ФАКТ–ДУМКА–СЛОВО ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ТРИЄДНІСТЬ»

 

Самостійна домашня робота: на конкретній газетній публікації (на вибір) виділити тріаду: фактдумкаслово.

 

СЕМІНАР 5. ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТИКИ

 

Практичне заняття: обмін думками щодо організації праці в газеті «Україна молода»

Теми рефератів до семінару

1. Діалектика і творчість: відображення діалектики у творчості і вплив її на творчість.

2. Триелементна основа твору. Місце факту в ній.

3. Рух думки — як я це розумію.

4. Об’єктивізм і об’єктивність (на прикладі окремих видань — на вибір).

5. Інформаційність та аналітичність як два крила журналістики.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Здоровега В. Теорія і методи журналістської творчості: підручн. [Текст] / В. Здоровега. — Львів: Паїс. — 2004.

2. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія. Методика. Практика: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2007.

Додаткова:

1. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах. [Текст] / Д. С. Григораш. — Львів: Вища школа. — 1974.

2. Жадько В. Основи журналістики та редакційно – видавничої справи. [Текст] / В. Жадько. — К., 2005.

3. Здоровега В. Про журналістику і журналістів // Статті, есе, виступи, діалоги. [Текст] / В. Й. Здоровега. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. — 2004.

4. Кузнецова О. Засоби масової комунікації. [Текст] / О. Кузнєцова. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

5. Москаленко А. Теорія журналістики. [Текст] / А. Москаленко. — К., 1998.

6. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: У 2 кн. [Текст] / Д. М. Прилюк. — К., 1971–1973.

7. Шкляр В. І. Енергія думки і мистецтво слова. [Текст] / В. І. Шкляр. — К., 1988.

239

 

Розділ Х «ЖУРНАЛІСТИКА»

ТЕМА 6. КОМПОЗИЦІЯ У ЖУРНАЛІСТИЦІ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

 

1. Зміст і форма твору.

2. Композиція твору, її співвіднесеність зі змістом та мовою.

3. Композиція видання.

4. Оформлення книжкового та друкованого видання.

5. Комп’ютерні технології та оформлення видання.

 

Лейтмотив лекції: «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМИ І ЗМІСТУ: ВІД НАПИСАННЯ ТВОРУ ДО ЙОГО ВИДАННЯ»

 

Самостійна домашня робота: запропонуйте стиль, графіку та елементи оформлення уявних: а) книги, б) журналу, в) щоденної газети.

 

СЕМІНАР 6. КОМПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Практичне заняття: обмін думками щодо тріади факт – думка – слово у газетних публікаціях, обраних і проаналізованих студентами

 

Теми рефератів до семінару

1. Діалектика категорій змісту і форми, її значення у редакційно – видавничій справі.

2. Композиція твору і композиція видання: спільне та відмінне.

3. Що спільне та що відмінне у підходах до оформлення книги, газети, журналу.

4. Обов’язкові елементи оформлення періодичного видання (аналіз практики).

5. Застосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованої продукції.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

2. Шевченко В. Оформлення сучасного газетного видання. [Текст] / В. Шевченко — К., 2003.

Додаткова:

1. Валуєнко Б. В. Зовнішнє оформлення друкованих видань. [Текст] / Б. В. Валуєнко // Журн. Друкарство. — 1999. — № 3.

2. Валуєнко Б. В. Специфіка оформлення книжкових оправ [Текст] / Валуєнко Б. В. — К.: Час. — 1990.

3. Гнатів Г. П. Єдність змісту та оформлення газетних публікацій. [Текст] / Г. П. Гнатів // Журналістика: зб. Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. — К., 1979. — Вип. 6.

4. Графічне оформлення і випуск газети. Метод, вказівки для студентів ф – ту журналістики. [Текст] / К. : КДУ, 1982.

5. Мелещенко О. К. Комп’ютерні і телеко – мунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. [Текст] / О. К. Мелещенко. — К., 1998.

6. Хёрлберт А. Сетка: модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг. Пер. с англ. [Текст] / А. Хёрлберт. — М. : Книга, 1984.

 

ТЕМА 7. СТРУКТУРА ГАЗЕТИ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Орієнтир на суспільні потреби.

2. Центральна постать у редакції.

3. Тематичні відділи редакції.

4. Рубрикація газетного номера.

5. Досвід: з рубрики — нова газета, з розділу — книга.

Лейтмотив лекції: «В ГАЗЕТІ, ЯК У ДОБРОЇ ГОСПОДИНІ НА КУХНІ — ВСЕ МАЄ БУТИ НА СВОЄМУ МІСЦІ»

 

Самостійна домашня робота: порівняйте структуру щоденника «День» та тижневика «Дзеркало тижня»

 

СЕМІНАР 7. КОМПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Практичне заняття: обговорення стилю, графіки та елементів оформлення: а) книги, б) журналу, в) щоденної газети

Теми рефератів до семінару

1. Тематична рубрикація газети. Аналіз практики на прикладі будь – якої газети на вибір.

2. Що потрібно для того, щоб газетний матеріал не був одноденним?

3. Чи справа газети займатися книговиданням?

4. Ви призначені головним редактором щоденної загальнополітичної газети — з чого почнете?

5. Як тематично збалансувати газету?

6. Придумайте і обґрунтуйте суперрубрики та основні рубрики для молодіжного тижневика.

7. У чому полягає диференційований підхід до читача?

8. Застосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованої продукції.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Здоровега В. Теорія і методи журналістської творчості: підручн. [Текст] / В. Здоровега. — Львів: Паїс, 2004.

2. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

Додаткова:

1. Братко – Кутинський О. Феномен України. [Текст] / О. Братко_Кутинський. — К., 1996.

2. Бухарцев Р. Т. Творческий потенциал журналиста. [Текст] / Р. Т. Бухарцев. — М., 1985.

3. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Нора_принт, 2002.

4. Кузнецова О. Аналітичні методи в журналістиці. [Текст] / О. Кузнецова — Львів, 1997.

5. Проблемы эффективности журналистики. [Текст]. — М., 1990.

 

ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ ПРО ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЖАНРИ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

 

1. Загальні відомості про жанри.

2. Інформаційні жанри.

3. Аналітичні жанри.

4. Художньо – публіцистичні жанри.

5. Сатирично – гумористичні жанри.

6. Інфографіка — візуальна інформація.

 

Лейтмотив лекції: «ЖАНРИ ЯК ФОРМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ»

Самостійна домашня робота: проаналізуйте жанровий набір п’ятничного числа «Газети поукраїнськи».

 

СЕМІНАР 8. Практичне заняття. Обговорення самостійних робіт про структуру щоденника «День» та тижневика «Дзеркало тижня»

 

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРУ

Дібрати факти і написати: на теми із життя університету «Україна»:

1. Розширену замітку.

2. Звіт про подію.

3. Репортаж.

4. Інтерв’ю.

5. Текст у будь – якому іншому жанрі на вибір, Обсяг — до 100 петитних рядків.

Рекомендована література

Основна:

3. Здоровега В. Теорія і методи журналістської творчості: підручн. [Текст] / В. Здоровега. — Львів: Паїс, 2004.

4. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012.

Додаткова:

1. Веселі вечорниці. Бібліотечка «Перця». [Текст] / — К., 1989.

2. Вишня О. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи. [Текст] / О. Вишня. — К., 1984.

3. Віято М. Щоденна робота журналіста. [Текст] / М. Віято. — К.,1999.

4. Вуароль М. Гід газетяра. [Текст] / М. Вуароль. — К., 2000.

5. Горохов В. М. Слагаемые мастерства: особенность журналистского творчества. [Текст] / В. М. Горохов; — М., 1982.

6. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах. [Текст] / Д. С. Григораш. — Львів: Вища школа. — 1974.

7. Марі_Шаппе Ж. Інфоґрафія у пресі. [Текст] / Ж. Марі – Шаппе. — Париж, 2001.

8. Подолян М. П. Публіцистика як система жанрів. [Текст] /М. П. Подолян. — К. : ЦВП. — 1998.

9. Сом М. Епітафії. [Текст] / М. Сом. К.,1998.

10. Ученова В. Беседы о журналистике. [Текст] / В. Ученова. — М., 1985.

11. Черняков Б. И. Фотография в изобразительной журналистике: генезис технических и творческих возможностей. [Текст] / Б. И. Черняков. — К.,1996.

12. Ярмиш Ю. Ф. Жанри сатиричної публіцистики. [Текст] / Ярмиш Ю. Ф. — К. : ІСДО, 1996.

 

ТЕМА 9. КОЛОНКА РЕДАКТОРА ЯК ПОЗИЦІЇ ГАЗЕТИ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Акцент номера.

2. «Колонка редактора» як жанр.

3. Мотивація до написання.

4. Позиція редактора — позиція газети.

5. Вимоги до «колонки редактора».

6. Вузлики для пам’яті авторові «колонки».

 

Лейтмотив лекції: «КОЛОНКА» ЯК РЕДАКТОРСЬКИЙ ЖАНР»

Самостійна домашня робота: проаналізуйте колонки Віталія Коротича у «Бульварі Гордона».

 

СЕМІНАР 9. «КОЛОНКИ» І КОЛУНІСТИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Практичне заняття. Обговорення самостійних робіт про жанровий набір п’ятничного числа «Газети по – українськи».

Теми рефератів до семінару

1. Заголовна стаття номера: від передовиці до «колонки редактора».

 

Розділ Х «ЖУРНАЛІСТИКА»

2. «Колонка редактора» як самостійний жанр і чим вона відрізняється від інших жанрів.

3. Редакторська «колонка» в газеті та мотивація до її написання.

4. Що таке позиція газети і що її репрезентує та як її найкраще викласти.

5. Вимоги до «колонки редактора» і правила, яких треба дотримуватися при її написанні.

6. Проаналізуйте у двох сучасних газетах редакційні статті, зробіть їх порівняльний аналіз, вичленіть стильові особливості.

Рекомендована література

Основна:

1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підручн. [Текст] / В. Здоровега. — Львів: Паїс, 2004.

2. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично – методичні та практичні засади: підручн. [Текст] / В. Карпенко. — К. : Університет «Україна». — 2012

Додаткова:

1. Волощак М. Правильно — неправильно / Довідник з українського слововживання. [Текст] / М. Волощак. — К. : Просвіта — Українська видавнича спілка. — 2003.

2. Глушко О. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: підручн. [Текст] / О. Глушко. — К. : Арістей. — 2006.

3. Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки… /Передмова Віталія Карпенка. [Текст] / І. Дзюба. — К. : Радянський письменник. — 1990.

4. Дмитровський З. Є. Термінологія зображальних засобів масової комунікації. [Текст] / З. Є. Дмитровський. — Львів, 2004.

5. Жадько В. Основи журналістики та редакційно – видавничої справи. [Текст] / В. Жадько. — К., 2005.

6. Капелюшний А. О. Практичний посібник – довідник журналіста. Редагування в ЗМІ: аналіз і перевірка фактичного матеріалу. [Текст] / А. О. Капелюшний. — Львів: ПАІС. — 2004.

7. Карпенко В. Поодинці — вмирають, виживають — гуртом. [Текст] / В. Карпенко. — К.: Газета «Вечірній Київ». — 1996.

8. Карпенко В. Як повернути манкурту пам’ять?.. [Текст] / Віталій Карпенко. — К. : Газета «Вечірній Київ». — 1997.

9. Кулеба В. Путешествие в застой и обратно. [Текст] / — К. : Редакция газеты «Независимость». — 1996.

10. Мас!медіа у термінах і визначеннях. Укладач Ю. В. Бондар / [Текст]. — К., 2005.

11. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. / [Текст]. О. Пономарів. — К.: Либідь. — 2002.

12. Слів наших джерело / Київські журналісти про себе, про свою професію, про зустрічі з героями своїх матеріалів. // Упорядник І. Засєда. / [Текст]. — К. : КМЦ «Поезія». — 2002.

13. Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста: підруч. [Текст]. М. Яцимірська. — Львів.: ПАІС, 2004.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

ДО КУРСУ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

БІЛЕТ № 1

1. Структура засобів масової комунікації (ЗМК) в Україні.

2. Заголовна стаття номера: від передовиці до «колонки редактора».

3. ТЕСТИ:

 

№1. Яке з поданих нижче визначень не правильне? Засоби масової інформації — це:

А. Друковані газети і журнали.

Б. Ненадруковані газети і журнали.

В. Телебачення та радіомовлення.

Г. Традиційні носії і передавачі інформації.

Д. Нетрадиційні носії і передавачі інформації.

 

№ 2. Яке з поданих нижче визначень правильне? Поняття «засоби масової комунікації» — це:

А. Виключно засоби масової інформації.

Б. Виключно кіно та відеопродукція.

В. Виключно книгопродукція.

Г. Виключно Інтернет.

Д. Виключно канали поширення інформації.

 

БІЛЕТ № 2

1. Журналістика як специфічний вид творчості.

2. «Колонка редактора» як самостійний жанрчим вона відрізняється від інших жанрів. 

3. ТЕСТИ:


№ 3. Яке з проданих нижче тверджень не є правильним? До власної системи засобів масової інформації нашої країни можна віднести:

А. Засоби масової інформації України.

Б. Засоби масової інформації в Україні.

В. Засоби масової інформації не в Україні.

Г. Українськомовні засоби масової інформації.

Д. Російськомовні засоби масової інформації.

 

№ 4. Яке з наведених визначень неточне? Журналістика це:

А. Сфера літературно – публіцистичної діяльності.

Б. Твори літературно – публіцистичної діяльності.

В. Періодичні видання загалом.

Г. Професія.

Д. Сукупна робота працівників літературного видавництва.

 

БІЛЕТ № 3

1. Основні функції сучасної журналістики.

2. Редакторська «колонка» в газеті та мотивація до її написання.

3.ТЕСТИ:

 

№ 5. Яке з визначень можна не вважати журналістською спеціалізацією?

Журналіст — це:

А. Кореспондент.

Б. Репортер.

В. Оглядач.

Г. Колуніст.

Д. Публіцист.

 

№ 6. Літературна творчість відрізняється від журналістської:

А. Словесним матеріалом.

Б. Творчим підходом до праці.

В. Арсеналом художніх засобів.

Г. Способом відображення дійсності.

Д. Використанням прямої мови.

 

БІЛЕТ № 4

1. Журналістика і література: що спільного і в чому відмінність.

2. Вимоги до «колонки редактора» і правила, яких треба дотримуватися при її написанні.

3.ТЕСТИ:

 

№ 7. Майстерність журналіста — це:

А. Уміння добре володіти пером.

Б. Уміння користуватися друкарською машинкою.

В. Уміння писати на комп’ютері.

Г. Уміння використовувати епітети.

Д. Уміння виробити власний почерк.

 

№ 8. Кому із зарубіжних українських публіцистів була за життя присуджена Шевченківська премія:

А. Роману Рахманному.

Б. Миколі Француженку.

В. Івану Багряному.

Г. Володимиру Біляєву.

Д. Іванові Кошелівцю.

 

БІЛЕТ № 5

1. Журналістська практика як шлях у художню літературу

2. Журналістські жанри та їх класифікація

3. ТЕСТИ:

 

№ 9. Хто з перелічених сучасних українських публіцистів удостоєний Шевченківської премії:

А. Левко Лук’яненко.

Б. Степан Колесник.

В. Сергій Плачинда.

Б. Роман Коваль.

Д. Юлія Мостова.

 

№ 10. Основою журналістської майстерності є:

А. Рівень політичних знань.

Б. Рівень володіння іноземною мовою.

В. Рівень професійних знань.

Г. Рівень оволодіння комп’ютерною технікою.

Д. Рівень командної роботи в редакції.

 

БІЛЕТ № 6

1. Майстерність у літературі і публіцистиці — що спільного та в чому різниця?

2. Тематична рубрикація газети.

3. ТЕСТИ:

 

№ 11. Талановитість — це те, що:

А. Здобувається в процесі навчання.

Б. Виробляється практикою.

В. Вичитується в бібліотеці.

Г. Передається у спадок батьками.

Д. Закладене природою.

 

№ 12. Професіоналом – журналістом вважається той, хто:

А. Закінчив не менше ніж три курси фахового вишу.

Б. Здобув повну вищу фахову освіту.

В. Основним засобом для існування має заробіток, здобутий професією.

Г. Постійно дописує до газети або журналу.

Д. Має диплом журналіста.

 

БІЛЕТ № 7

1. Триєдина сутність журналістської майстерності.

2. Застосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованої продукції.

3. ТЕСТИ:

 

№ 13. Хто із перелічених відомих публіцистів не має вищої журналістської освіти:

А. Віталій Коротич.

Б. Степан Колесник.

В. Олександр Глушко.

Г. Юлія Мостова.

Д. Олександр Горобець.

 

№ 14. Ви як редактор всеукраїнської щоденної газети при прийомі на роботу віддасте перевагу:

А.Журналістові – універсалові.

Б.Журналістові, який спеціалізується в певній тематиці.

В.Журналістові, спеціалізованому в певному жанрі.

Г. Журналістові, який володіє кількома іноземними мовами.

Д. В залежності від обставин.

 

БІЛЕТ № 8

1. Талановитість і професіоналізм: «формула «компенсації».

2. Як тематично збалансувати газету.

3. ТЕСТИ:

 

№ 15. Високий професіоналізм:

А. Здобувається у виші.

Б. Прищеплюється батьками.

В. Черпається зі спеціальної літератури.

Г. Здобувається в процесі практики.

Д. Властивий від народження.

 

№ 16. Кому належить вислів: «У журналістській роботі найбільший тягар відповідальності легший, ніж тягар безвідповідальності. Від першого буває втомлюються, від іншого духовно вмирають»:

А. Анатолію Михайленкові.

Б. Анатолію Москаленкові.

В. Анатолію Погрібному.

Г. Анатолію Горлову.

Д. Анатолію Краслянському.

 

БІЛЕТ № 9

1. Освіченість журналіста як основна риса його професійності.

2. Суть диференційованого підходу до читача.

3.ТЕСТИ:

 

№ 17. З чого починається редакція періодичного видання:

А. З вивіски.

Б. З гардеробу.

В. З кабінету головного редактора.

Г. З комп’ютера на столі журналіста.

Д. З наказу про зарахування журналіста у штат.

 

№18. Успішна журналістська праця залежить:

А. Від уміння журналіста каліграфічно писати.

Б. Від умов для написання.

В. Від знання іноземних мов.

Г. Від настрою головного редактора.

Д. Від диплома з відзнакою про вищу освіту.

 

БІЛЕТ № 10

1. Ерудованість як каталізатор журналістської творчості

2. Рубрикація газетного номера, її суть

3. ТЕСТИ:

 

№ 19. Головний функціональний обов’язок журналіста полягає:

А. У чіткому дотриманні розпорядку робочого дня.

Б. У доскональному знанні характеру безпосереднього керівника.

В. У вмінні підготувати матеріал у певних комунікативних формах.

Г. У достатньому володінні комп’ютерною технікою.

Д. У знанні особливостей редакції, в якій доводиться працювати.

 

№ 20. Головна специфіка журналістської праці — це:

А. Сподобатися головному редакторові.

Б. Враховувати думку колег про твою роботу.

В. Спиратися на відгуки читачів про твою публікацію.

Г. Поглиблений індивідуалізм праці.

Д. Поглиблений колективізм праці.

 

БІЛЕТ № 11

1. Фахові навички — основна риса журналістської майстерності.

2. Тематичні відділи редакції, їх роль у змістовому наповнені газети.

3. ТЕСТИ:

 

№ 21. Головна особливість тріади — це:

А. Домовленість трьох про спільну вечерю.

Б. Трикратне повторення пройденого.

В. Потрійне задоволення від написаної статті.

Г. Релігійне поняття про триіпостасність Бога.

Д. Триступінчатий розвиток ідеї.

 

№ 22. Триелементна основа журналістського твору — це:

А. Тема — сюжет — твір.

Б. Факт — думка — відеоряд.

В. Факт — слово — образ.

Г. Факт — думка — слово.

Д. Задум — колорит — картина.

 

БІЛЕТ № 12

1. Професіоналізм у контексті журналістської праці

2. Обов’язкові елементи оформлення періодичного видання

3. ТЕСТИ:

 

№ 23. При роботі над журналістським матеріалом найголовніше:

А. Поставити читача перед фактом.

Б. Осмислити зібраний фактаж.

В. Використати сповна фактизм.

Г. Бути скрупульозним фактографом.

Д. Скористатися фактографією.

 

№ 24. Кому належить вислів «Факт, підкинутий життям, схожий на необпатрану курку»?

А. Олександрові Довженку.

Б. Іосіфові Сталіну.

В. Максиму Горькому.

Г. Марку Твену.

Д. Анатолію Погрібному.

 

БІЛЕТ № 13

1. Основні складники професійної майстерності журналіста.

2. Що спільного та що відмінного у підходах до оформлення книги, газети, журналу.

3. ТЕСТИ:

 

№ 25. Яким фактам ви надасте перевагу при написанні журналістського твору:

А. Побаченим.

Б. Почутим.

В. Переказаним.

Г. Відображеним.

Д. Використаним іншими журналістами.

 

№ 26. Яке з тверджень, поданих нижче, є хибним. Реальна думка, висловлена в журналістському творі, — це те, що з’явилося внаслідок:

А. Міркування.

Б. Осмислення.

В. Припущення.

Г. Задуму.

Д. Фантазії.

 

БІЛЕТ № 14

1. Книга Анатолія Погрібного «Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба...» у контексті журналістської майстерності.

2. Композиція журналістського твору і композиція періодичного видання: спільне та відмінне.

3. ТЕСТИ:

 

№ 27. Українська мова визнана однією з найбагатших і найкрасивіших мов:

А. На всесвітньому конкурсі мов у Франції 1934 року.

Б. Під час дискусії в англійському парламенті 1953 року.

В. Під час дебатів у Верховній Раді України 1992 року.

Г. При виробленні Державною Думою Російської Федерації програми розвитку і поширення російської мови на теренах СНД 2007 року.

Д. На VІ з’їзді Національної спілки письменників України 2011 року.

 

№ 28. Діалектика змісту і форми твору полягає в тому, що:

А. Зміст існує незалежно від форми.

Б. Форма існує незалежно від змісту.

В. Зміст є визначальною стороною цілого.

Г. Форма є визначальною стороною цілого.

Д. Категорії змісту і форми взаємно незалежні.

 

БІЛЕТ № 15

1. Особливості творчої праці журналіста: що потрібно для успішної роботи

2. Діалектика категорій змісту і форми, її значення у журналістиці та редакційно – видавничій справі.

3. ТЕСТИ:

 

№ 29. Яке із наведених нижче тверджень є істинним. У процесі поліграфічного процесу зміст набирає форми:

А. Оригінал – макета.

Б. Поліграфічних плівок.

В. Поліграфічних пластин.

Г. Газети.

Д. Обкладинок книги.

 

№ 30. Композиція журналістського твору — це:

А. Спосіб його побудови.

Б. Спосіб набору літер та розділових знаків.

В. Спосіб вираження авторської позиції.

Г. Спосіб використання художніх засобів.

Д. Спосіб слововживання.

 

БІЛЕТ № 16

1. Професіоналізм автора в контексті принципів журналістики

2. Особливості оформлення друкованого та книжкового видання

3. ТЕСТИ:

 

№ 31. Сюжет журналістського твору — це:

А. Послідовне відслідкування автором зміни подій у часі.

Б. Послідовне відслідкування автором зміни подій у просторі.

В. Послідовне відслідкування автором зміни подій у часі і просторі.

Г. Послідовне викладення автором фактів та аргументів.

Д. Послідовне застосування компонентів сюжету художнього твору.

 

№ 32. Кому належить вислів «Телеграфний стовп — відредаговане дерево»?

А. Миколі Гоголеві.

Б. Льву Толстому.

В. Олександру Довженку.

Г. Юрію Мушкетику.

Д. Іванові Дзюбі.

 

БІЛЕТ № 17

1. Загальноредакційні умови роботи журналіста: робоче місце та інструментарій.

2. Зміст і форма журналістського твору.

3. ТЕСТИ:

 

№ 33. У вихідних даних газети обов’язково вказуються:

А. Телефон головного редактора.

Б. Колонтитул видання.

В. Колонцифра видання.

Г. Прізвище коректора.

Д. Прізвище редактора.

 

№ 34. Що у редакційній термінології означає поняття «ШАПКА»?

А. Головний убір головного редактора.

Б. Заголовок до найбільшого за обсягом матеріалу.

В. Заголовок до найважливішого за змістом матеріалу.

Г. Заголовок до кількох матеріалів.

Д. Звичайна газетна рубрика.

 

БІЛЕТ № 18

1. Залежність професійної майстерності від умов роботи.

2. Найголовніші правила користування джерелами інформації.

3. ТЕСТИ:

 

№ 35. У практичній діяльності, формуванні тематики газети завжди слід виходити:

А. З інтересів засновника.

Б. З інтересів творчого колективу.

В. З інтересів політичної сили, яка при владі.

Г. З інтересів суспільства.

Д. З особистих інтересів.

№ 36. Як ви вчините, якщо ваші світоглядні принципи не збігаються із завданнями, що їх висуває перед засобом масової інформації засновник?

А. Спробую переконати головного редактора в тому, що я маю рацію.

Б. Спробую знайти компроміс, який влаштує мене і редактора.

В. Вип’ю спиртного, щоб зняти стрес.

Г. Грюкну дверима і шукатиму іншу роботу.

Д. Змирюся і робитиму те, що від мене вимагають.

 

БІЛЕТ № 19

1. Діалектика і творчість: відображення діалектики у творчості і вплив її на творчість.

2. Композиція твору, її співвіднесеність зі змістом та мовою.

3. ТЕСТИ:

 

№ 37. Бунт проти цензури у вигляді т.з. «темників» розпочали восени 2004 року журналісти телеканалу:

А. УТ – 1.

Б. 1+1.

В. «Інтер».

Г. ICTV.

Д. 5 – го каналу.

 

№ 38. Ведуча сурдоперекладу Ніна Дмитрук відступила від дикторського тексту і передала в ефір мовою жестів інформацію про порушення законодавства та фальсифікацію результатів голосування на президентських виборах 2004 року на телеканалі:

А. 5 – му

Б. «Інтер»

В. УТ – 1

Г. «Новий»

Д. «Тоніс» 

БІЛЕТ № 20

1. Принципи та правила збирання інформації.

2. Триелементна основа твору: місце факту в ній.

3. ТЕСТИ:

 

№ 39. Яка із столичних щоденних газет під час горбачовської «перестройки» всупереч компартійним вказівкам відразу і послідовно підтримувала Народний рух України?

А. «Робітнича газета».

Б. «Радянська Україна».

В. «Правда Украины».

Г. «Прапор комунізму».

Д. «Вечірній Київ».

 

№ 40. Центральною постаттю в редакційному колективі є:

А. Головний бухгалтер.

Б. Головний редактор.

В. Головний коректор.

Г. Головний начальник штабу — відповідальний секретар.

Д. Головний верстальник.

 

БІЛЕТ № 21

1. Факт як основа журналістського твору

2. Змоделюйте робочий тиждень головного редактора газети (редактора відділу, літредактора — на вибір)

3. ТЕСТИ:

 

№ 41. Суперрубрика — це:

А. Заголовок до найбільшого за обсягом матеріалу.

Б. Заголовок до всієї газетної полоси.

В. Підзаголовок до найбільшого за обсягом матеріалу.

Г. Надзаголовок до найбільшого за обсягом матеріалу.

Д. Те ж саме, що й рубрика.

 

№ 42. Журналістські жанри — це:

А. Вид творчої роботи.

Б. Ключ до написання матеріалу.

В. Спосіб відображення дійсності.

Г. Форми журналістських текстів.

Д. Вигадка теоретиків журналістики для зручності класифікації текстів.

 

БІЛЕТ № 22

1. Інформаційність та аналітичність як два крила журналістики.

2. Конфлікт у журналістському творі.

3. ТЕСТИ:

 

№ 43. Оберіть з поданого нижче переліку спеціалізацій газетної праці єдине визначення, яке б підійшло за змістом до будь"якої позиції:

А. Журналіст.

Б. Публіцист.

В. Фейлетоніст.

Г. Кореспондент.

Д. Репортер.

 

№ 44. Яке з наведених нижче жанрових різновидів не належить до інформаційних жанрів?

А. Замітка.

Б. Коментар.

В. Репортаж.

Г. Звіт.

Д. Інтерв’ю. 

БІЛЕТ № 23

1. Об’єктивність і об’єктивізм у журналістиці — ваше розуміння цих понять

2. Рух думки як сюжетна лінія журналістського твору

3. ТЕСТИ:

 

№ 45. Який із перелічених нижче жанрів не належить до аналітичних?

А. Стаття.

Б. Кореспонденція.

В. Подорожні нотатки.

Г. Політичний огляд.

Д. Журналістське розслідування.

 

№ 46. Що із переліченого нижче не належить до художньо"публіцистичних жанрів жанрів?

А. Нарис.

Б. Зарисовка.

В. Етюд.

Г. Есей.

Д. Рецензія.Номер сторінки у виданні: 234

Повернутися до списку новин