Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до майбутньої професійної діяльності

Надія Петрученко, аспірант Університету «Україна»

УДК 159.9;378

 

У статті викладено обґрунтування розробленої автором структури психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

Ключові слова: психологічна готовність до професійної діяльності, студенти із соматичними вадами.

 

В статье изложено обоснование разработанной автором структуры психологической готовности к будущей профессиональной деятельности студентов с соматическими нарушениями.

Ключевые слова: психологическая готовность к профессиональной деятельности, студенты с соматическими нарушениями.

 

The paper presents the structure of the somatic disabilities students’ psychological readiness for future professional activities, which developed by the author.

Key words: psychological readiness for professional activities, students from somatic disabilities.

 

Постановка проблеми. Проблема психічного розвитку та особистісного становлення осіб із соматичними вадами сьогодні є особливо актуальною для різних галузей психології. Психологічні феномени саме цієї категорії осіб починають усе більше привертати увагу науковців – психологів, зважаючи на нагальні потреби суспільної практики. Зокрема, актуальним науковим завданням уважається розробка наукових засад психологічної формування готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить здійснений нами аналіз публікацій сучасних науковців [8], [10], [11], 13] та ін., забезпечення навчання у ВНЗ студентів із соматичними вадами* розглядається як надзвичайно важлива міждисциплінарна проблема, вирішення якої потребує спільних зусиль психологів, медиків, соціологів, соціальних працівників, законодавців, державних управлінців тощо.

До основних соціально – психологічних проблем, які виникають у осіб із соматичними вадами, належать: відстороненість їх від світу, непотрібність на ринку праці, соціальна ізоляція. Наслідком цього є суттєві утруднення у формування у них активної життєвої позиції, низький рівень «довіри до світу», тенденція до сприймання соціального оточення як ворожого, занижений рівень домагань і самооцінка [5], [12].

Мета статті. У статті ми викладемо обґрунтування розробленої нами структури психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами, яку можна покласти в основу цілеспрямованого здійснення психологічних заходів, спрямованих на формування такої готовності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічна готовність фахівця до професійної діяльності розглядається як цілісне утворення психіки людини, що інтегрує в собі ряд психологічних феноменів, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Вона визнається однією із найважливіших передумов ефективності діяльності та досягнення фахівцем високого рівня професіоналізму.

У психології склалися два основні підходи до розуміння психологічної готовності до діяльності: для функціонального підходу властивим є розгляд психологічної готовності як певного психічного стану, який зумовлює ефективність виконання діяльності; згідно із особистісним підходом, психологічна готовність розуміється як стійке ієрархічне особистісне утворення. Однак, єдиного розуміння психологічної готовності до діяльності ще не склалося.

Психологічна готовність до діяльності розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань, формування вмінь і навичок, удосконалення сформованих професійно важливих якостей особистості [7].

Процес формування психологічної готовності майбутнього фахівця має складний, багатогранний характер, убирає в себе всі напрямки й аспекти діяльності. Найголовніше у ньому полягає в тому, щоб ВНЗ, озброюючи майбутніх фахівців глибокими теоретичними знаннями, міцними навичками та вміннями, необхідними для успішної роботи, виховував любов до своєї професії, захопленість, одержимість, готовність до подолання будь – яких труднощів, безмежне прагнення творити, шукати, осмислювати та впроваджувати передові ідеї і кращий досвід [14].

Формування психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності вважається одним із найголовніших завдань професійної підготовки студента у ВНЗ, кінцевим результатом вирішення якого є перетворення психологічної готовності в стійку якість особистості. Визнається неможливість ефективного формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності без цілеспрямованого приділення уваги взаємопов’язаним та надзвичайно важливим у цьому контексті питанням мотивації, самореалізації, смисложиттєвих орієнтацій, професійного самовизначення та цілепокладання студентів, усвідомлення ними життєвих перспектив тощо.

Узагальнивши погляди різних науковців до загальної структури психологічної готовності до професійної діяльності [2], [3], [6], [7], [9], нами в цій структурі виділено таких вісім основних компонентів:

— мотиваційний (позитивне ставлення до професії, орієнтація на її цінності тощо);

— когнітивний (знання про особливості, умови та вимоги професійної діяльності, способи вирішення професійних проблем);

— операційний (володіння способами і прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, навичками, вміннями);

— особистісний (наявність психологічних професійно важливих якостей: вольових, моральних та ін.), особистісно – професійна спрямованість;

— оціночний (адекватна самооцінка професійної підготовленості та результативності);

— цілепокладальний (усвідомлення власних професійних перспектив, уміння формувати професійні плани, наміри, цілі тощо);

— креативний (здатність до висунення ідей та креативного вирішення професійних завдань, винахідливість, розвинута уява, оригінальність);

— мобілізаційно - настрієвий (упевненість у собі як у фахівці, вміння мобілізувати сили, настроєність на вирішення професійних завдань). Із наведених восьми компонентів два — когнітивний та операційний — ми лише умовно відносимо до психологічної готовності, оскільки їх формування має відбуватися переважно шляхом викладання спеціальних професійних дисциплін, а психологічна складова при цьому, на нашу думку, відіграє допоміжну роль.

На основі аналізу праць сучасних українських науковців ([4], [5], [10], [12] та ін.) нами визначено, що студенти із соматичними вадами, у порівнянні зі здоровими студентами, можуть характеризуватися такими психологічними та соціально – психологічними особливостями:

— пасивністю життєвої позиції, невизначеністю життєвих планів, недовірливістю до

соціального оточення, відчуттям власної неповноцінності, нерішучістю, невпевненістю у собі, песимістичністю, замкнутістю, негативним ставленням до своєї зовнішності, високою залежністю від авторитетних людей;

— зниженими: мотивацією до навчання, самооцінкою, самоповагою, самоприйняттям, аутосимпатією, самоінтересом, самоставленням, саморозумінням, рівнем домагань, рівнем розвитку комунікативних навичок та компетенцій, здатністю усвідомлювати та використовувати свої сильні якості, рівнем розвитку окремих пізнавальних функцій, професійною самоідентифікацією;

— підвищеними: тривожністю, соціальною фрустрованістю, підозрілістю, дратівливістю, сензитивністю, самокритичністю, ригідністю, акцентуйованістю, внутрішньоособистісною конфліктністю, схильністю до маніпулювання іншими людьми.

Разом із тим, для таких студентів є досить характерним розвинуте почуття відповідальності, обов’язковості, скромності, небайдужості до долі близьких людей, емпатійність, високий рівень усвідомленого норм і правил поведінки, наполегливість у досягненні мети, відповідальність та ділову спрямованість у виконанні завдань. У багатьох із них наявна виражена потреба в отриманні освіти та працевлаштуванні, у створенні сім’ї, у реалізації бажань у сфері розваг і спорту тощо. Студенти із соматичними вадами потребують додаткової психологічної допомоги, психокорекції, психологічного супроводу в процесі навчання у ВНЗ.

Нижче представлена запропонована нами структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до професійної діяльності (табл. 1).

 

Змістовне наповнення компонентів готовності наведено відповідно до визначених соціально – психологічних та психологічних особливостей студентів із соматичними вадами. Маються на увазі ті аспекти, які потребують першочергової уваги при здійсненні заходів, спрямованих на діагностику та формування психологічної готовності цих студентів. Разом із тим, зауважимо, що для таких студентів залишається «дійсним» й загальноприйняте змістовне наповнення компонентів готовності, визначене різними авторами для здорових студентів. Тобто, змістовно структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів із соматичними вадами є складнішою, ніж у студентів, які не мають функціональних обмежень.

Отже, психологічну готовність до професійної діяльності студентів із соматичними вадами можна визначити як складну динамічну систему, яка складається із восьми взаємопов’язаних компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційного, особистісного, оціночного, цілепокладального, креативного, мобілізаційно – настрієвого), і психологічно забезпечує можливість майбутнього виконання такими студентами професійної діяльності на певному рівні ефективності.

Висновки. Забезпечення психічного розвитку та особистісного становлення осіб з особливими потребами розглядається як надзвичайно важлива міждисциплінарна проблема. Однак, традиційні підходи до розв’язання проблем соціалізації та навчання студентів із соматичними вадами не характеризуються системністю, наступністю, ефективністю і потребують суттєвого вдосконалення. Актуальним науковим завданням уважається розробка наукових засад формування психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

Розроблена нами структура психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами може бути покладена в основу цілеспрямованого здійснення психологічних заходів, спрямованих на формування такої готовності. Психологічну готовність до професійної діяльності студентів із соматичними вадами визначено як складну динамічну систему, до якої входять вісім взаємопов’язаних компонентів (мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний,

оціночний, цілепокладальний, креативний, мобілізаційно – настрієвий) і психологічно забезпечує можливість майбутнього виконання такими студентами професійної діяльності на певному рівні ефективності.

Перспективи подальних досліджень полягають у визначенні методичного забезпечення, яке може використовуватися для діагностики психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними, відповідно до виділених компонентів, а також у визначенні її кількісних діагностичних характеристик.

 

* В науковій літературі також часто використовуються такі синонімічні поняття, як «студенти – інваліди», «студенти з особливими потребами», «студенти з вадами здоров’я», «студенти з функціональними обмеженнями» тощо.Номер сторінки у виданні: 323

Повернутися до списку новин