Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Методика емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми

Тематика: ГЛОБАЛІСТИКА
Наталія ДОВГАНЬ, старший викладач кафедри соціальної роботи Університету «Україна»

 

Анотація: у статті подано методику емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми в умовах дошкільних навчальних закладів, яка орієнтована на вивчення навчальновиховного процесу в ДНЗ традиційного і нового типів.

Ключові слова: Дошкільний навчальний заклад (ДНЗ), вихователі ДНЗ, обдаровані діти..

 

Аннотация: в статье подана методика эмпирического исследования особенностей психологической работы с одаренными детьми в условиях дошкольных учебных заведений, которая была направлена на изучение учебновоспитательного процесса в ДУЗ традиционного и нового типов.

Ключевые слова: Дошкольное учебное заведение (ДУЗ), воспитатели ДУЗ, одаренные дети..

 

Annotation: the article is presents result of empirical research method of psychological kindergarteners work’ features to supernormal pupils in preschool. Scolareducational process in traditional and nontraditional types of preschool is explored in developed method.

Key words: kindergarteners, supernormal pupils,preschool scolareducational process..

 

Постановка проблеми. Необхідність дослідження особливостей та засобів підвищення ефективності результатів і розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми в дошкільних навчальних закладах зумовила розробку методики емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми.

Теоретичний аналіз наукових джерел, відносно розвитку психологічної готовності навчальновиховних працівників до діяльності вказав на необхідність врахування індивідуальності вихователів в роботі з обдарованими дошкільниками, при цьому в експериментальних психологічних дослідженнях науковці доводять необхідність комплексного підходу до процессу вивчення психологічного становлення особистості.

І тому, за результатами теоретичного аналізу літератури була розроблена модель, в зміст якої входять взаємопов’язані складові:

- мотиваційна складова як комплекс мотивів, зорієнтованих на ефективність розвивальної взаємодії;

-  когнітивна складова як комплекс знань, що забезпечує можливість ефективної взаємодії в системі «вихователь – обдарована дитина»;

-  операційнорегулятивна складова як комплекс умінь та навичок необхідних для ефективної розвивальної взаємодії в системі «вихователь – обдарована дитина»;

-  особистісна складова як сукупність необхідних особистісних якостей вихователя для ефективної взаємодії з обдарованими дітьми.

Інтеграція мотиваційної, когнітивної, опе раційнорегулятивної та особистісної складових виводить особистісну орієнтацію вихователів до розвивальної взаємодії з обдарованням на оптимальний рівень і сприяє успішному розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми.

Основною метою констатувального експерименту було визначення рівнів, опис особливостей та характеру психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми. За отриманими результати буде розроблена програма розвитку психологічної готовності.

Планування та організація констатувального етапу експерименту формувались відповідно до розробленої моделі і завдань дослідження, що зумовило наступний добір адекватного психодіагностичного комплексу.

З арсеналу сучасної психодіагностичної літератури [1; 2; 3; 4] ми використовували методики, які пройшли відповідну перевірку і відповідають контексту програми нашого дослідження, але більшість методик розроблені для вчителів середньої загальної школи (В. В. Бойко, Є. І. Рогова, М. Г. Ярошевського), що зумовило необхідність створення адаптованих варіантів з урахуванням специфіки діагностики працівників дошкільних навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. Базою дослідження, протягом 2010 року, були обрані ДНЗ нового типу № 625, № 674, № 193, ШДС «Струмочок», ШДС «Ольвія» міста Києва системи навчально – виховного закладу освіти школи – ліцею «Обдаровання» Київської Академії наук і ДНЗ традиційного типу № 789, № 789, № 565, № 615, № 532, № 200, № 71 Святошинського району міста Києва. Загальна кількість опитаних становила 200 вихователів ДНЗ, серед яких 12 методистів.

У дошкільних навчальних закладах нового типу НВЗО ШЛ «Обдаровання», на відміну від ДНЗ традиційного типу, в навчальновиховну програму розвитку дошкільників додаються заняття з хореографії, вокалу, образотворчого мистецтва, рідної та англійської мови, математики з елементами логіки, які проводять вчителі ліцею «Обдаровання».

Експериментальне дослідження складалось з декількох етапів. У констатувальній частини ми проводили фронтальне опитування вихователів дошкільних навчальних закладів, яких з метою формування репрезентативної вибірки було розподілено на групи залежно від:

1) віку: 38,6% досліджуваних від 24 до 34 років, 30,4% – від 35 до 44 років; 23,4% – від 45 до 54 років; 7,6% – від 55 до70 років;

2) стажу роботи: 58,7% досліджуваних від 1 до 13 років; 23,4% – від 14 до 22 років; 15% – від 23 до 31років; 3% – від 32 до 46 років;

3) типу дошкільного закладу: ДНЗ традиційного типу 70%, нового типу 30%.

Методики добирались для індивідуального дослідження вихователів з урахуванням їх психологічних особливостей. Були використані психологічні методи: спостереження, тестування, анкетування, методи опитування.

У процесі діагностування ми звертали увагу на зовнішні обставини, а саме емоційний відгук респондентів на проблему роботи з обдарованими дітьми і необхідність підвищення результативності розвивальної взаємодії. Діагностику проводили в обстановці продуктивного діалогу.

Спостереження за роботою вихователів, бесіди з методистами ДНЗ спрямували нашу увагу на вивчення проявів вікових особливостей респондентів, професійного вигорання, емоційного виснаження, необхідності проведення коррекційної психологічної роботи для запобігання окреслених проявів успіху розвитку обдаровання. Для отримання більшої валідності результатів ми вели контрольні записи спостережень, на які спирались в процесі аналізу дослідження.

Отримані результати діагностичного обстеження ми розподіляли за 3ма рівнями – високий (передбачає психологічну готовність до роботи з обдарованням), середній рівень недостатнього професійного спрямування і низький (професійна некомпетентність в роботі з обдарованням).

Статистичну обробку отриманих даних за критерієм № 2 здійснювали за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм SPSS (версія 16.0).

За теоретичним аналізом літератури і відповідно до розробленої нами моделі ми визначили комплекс мотивів мотиваційної складової, що відповідає за досягнення позитивного результату в роботі, а саме: групи мотивів саморозвитку і самовдосконалення, власне професійних мотивів, соціальних мотивів та прагматичних мотивів. У роботі вихователів, як правило, повний мотивокомплекс не обов’язково підпадає під особистий аналіз, але находить своє відображення в емоційному настрої суб’єкту до роботи [5].

 

Методична база емпіричного дослідження рівня психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми

 

Ми визначали діагностичний комплекс вивчення мотивів психологічної готовності спираючись на чинники відповідного ставлення до роботи з обдарованням, характерні для діяльності. На основі виділення груп мотивів був сформований комплекс обраних методик.

Для дослідження рівнів мотиваційної і когнітивної складових готовності ми розробили анкету № 1 яка складається з 12 питань. З 1 по 9 питання мають призначення вивчення рівня знань вихователів особливостей роботи з обдарованими дітьми, 10 – 12 питання – вивчення мотивів саморозвитку, самовдосконалення і со ціальних мотивів.

Наступним методом вивчення мотиваційної складової психологічної готовності був розроблений опитувальник «Визначення мотивів психологічної спрямованості до роботи з обдарованими дітьми», який складався з блоків мотивів: За змістом структуру когнітивної складової, вконтексті специфіки розвивальної роботи, ми поділили на групи прогностичних, контрольно корегуючіх вмінь та навичок, навичок та вмінь ефективної комунікації, саморегуляції та самоп резентування вихователів в розвивальній взаємодії.

Отже, для вивчення рівнів розвитку когнітивної складової готовності нами було розроблено і використано методики: анкета № 1 (питання когнітивного блоку) і опитувальник «Визначення рівня знань вихователів особливостей обдарованих дошкільників» (авторська розробка).

Операційний критерій операційнорегулятив ної складової навчальновиховної діяльності вихователів має відношення до об’єктивнопредметних умов досягнення розвивальних цілей. І тому, на перший план виходить значення прогностичних і контрольнокорегуючих умінь та навичок вихователів в розвивальній роботі.

Для дослідження прогностичних вмінь та навичок операційного блоку ми обрали методи ку визначення бажання працювати з обдарованими дітьми П. Торранса.

Для дослідження підгрупи контрольнокорегуючих вмінь та навичок ми використовували анкету «Вивчення стилів стосунків з обдарованою дитиною» (авторська розробка) і опитувальник вивчення стилів стосунків на прикладі ситуацій методики «Педагогічновиховна майстерність вихователів» (авторська розробка).

Для визначення оптимального стилю взаємовідносин вихователів з обдарованою дитиною ми провели співставлення результатів за трьома стилями (авторитарним, демократичним, ліберальним). Для вивчення використання в роботі різних стилів роботи вихователів з обдарованою дитиною ми розробили методику «Педагогічновиховна майстерність вихователів» стилів роботи на прикладі 7 різноманітних ситуацій взаємодії вихователів з обдарованими дітьми (авторська розробка).

У діагностичну програму регулятивного критерію ми включили методику самомоніторингу Снайдера.

У нашому дослідженні в структурі особистісної складової означили три групи характеристик: особистісних особливостей вихователів в роботі з обдарованими дітьми; характеристик особистісного відношення до обдарованих дітей; характеристик особистого відношення до роботи з обдарованими дітьми. Методики дослідження рівня розвитку складової були обрані з метою розкриття особистісних характеристик вихователів, що впливають на результат розвивальної взаємодії і дають змогу визначити рівень психологічної готовності до роботи з обдарованням.

Отже, для вивчення групи особистісних особливостей вихователів в роботі з обдарованими дітьми ми обрали анкету дослідження ролей в творчій групі (М. Г. Ярошевського) [3].

Для дослідження груп характеристик особистісного ставлення до обдарованих дітей і характеристик особистого ставлення до роботи з обдарованими дітьми ми обрали стандартизовані методики:

1. Методика діагностики рівня емпатичних здібностей В. В. Бойко. (36 запитань).

2. Методика діагностики коммуникативной толерантности В. В. Бойко. (45 запитань).

3. Методика. Ваш креативний (творчий) потенціал (Є. І. Рогова). (17 запитань) [9].

Але з урахуванням специфіки діагностики працівників дошкільних навчальних закладів ми розробили адаптовані варіанти опитувальників для працівників ДНЗ:

1. Комунікативна толерантність вихователів. (27 питань).

2. Методика діагностики рівнів креативного відношення вихователя до роботи з обдарованими дітьми.

У процесі діагностування ми звертали увагу на зовнішні обставини, а саме емоційний відгук респондентів на проблему роботи з обдарованими дітьми і необхідність підвищення результативності розвивальної взаємодії.

Вивчення залежності рівня розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми було розроблено спеціально організований експеримент, спрямований на визначення психосоціальних умов розвитку психологічної готовності. Ми дійшли висновку, що розвиток психологічної готовності до роботи з обдарованням є усвідомлення вихователем не тільки необхідності підвищення результативності розвивальної взаємодії, а й визначення і усвідомлення шляхів досягнення результату.

Отже, розроблений методичнодіагностичний комплекс дозволить нам визначити рівні розвит ку готовності на основі валідності вимірюючого інструментарію, засоби розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми, і засоби забезпечення досягнення мети та розв’язання поставлених завдань дослідження.

Висновки. За результатами обробки наукової літератури і відповідно до сформованих поглядів щодо розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми була розроблена програма прикладного дослідження.

На теоретичних засадах щодо розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми була спланована програма констатуючого етапу експерименту. Визначені методики, які пройшли відповідну перевірку, створені адаптовані варіанти опитувальників для діагностики працівників дошкільних навчальних закладів, які відповідають контексту програми нашого дослідження.Номер сторінки у виданні: 240

Повернутися до списку новин