Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами

Ольга Рак, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри філософії і політології Львівського державного університету внутрішніх справ

УДК 17.022.1:323 (477)

 

«Бути особистістю — це означає

бути самостійним джерелом дії»

Еміль Дюркгейм

 

 

У статті розглядаються особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика при підготовці до виборів. Наведена модельсхема лідерських якостей політика і таким чином визначено, наскільки необхідно важливими є ці складові при впливі на аудиторію. Аналізується сучасне бачення людей у виборі майбутнього політика і показано інтроформаційний підхід та проектно-орієнтовані управління процесу підготовки політика.

Запропоновано методи впливу на громадську думку, використання важливих рис політика креативних та інформаційних технологій, інноваційних механізмів і інформаційного процессора Природи перед аудиторією, а також використання принципів менеджменту та маркетингу як методу побудови іміджу.

Ключові слова: політичний імідж, лідерство, іміджмейкер, маніпулятивні технології, громадська думка, інтроформація, креативні та інформаційні технології, інноваційні механізми, інформаційний процесор Природа..

 

В статье рассматриваются особенности природы формирования личностного политического имиджа политика при подготовке к выборам. Приведенная модель-схема лидерских качеств политика и таким образом определено, насколько необходимо важны эти составляющие при воз- действии на аудиторию. Анализируется современное видение людей в выборе будущего политика и показано интроформационний подход и проектно ориентированные управления процесса подготовки политика.

Предложены методы воздействия на общественное мнение, использования важных черт политика креативных и информационных технологий инновационных механизмов и информационного процессора Природы перед аудиторией, а так же использование принципов менеджмента и маркетинга как метода построения имиджа.

Ключевые слова: политический имидж, лидерство, имиджмейкер, манипулятивные технологии, общественное мнение, интроформация, креативные и информационные технологии, инновационные механизмы, информационный процессор Природа..

 

In article features natural formation of personal political image policy in preparation for the elections. This model diagram leadership policy and thus determines how important are these necessary components when exposed to the audience. Analyzes the contemporary vision of people in choosing future policy and shown introformatsiynyy approach and project-oriented management policy preparation process. The methods of influencing public opinion, the use of the important features of politics in creative and innovative information technology tools and information processor Nature of the audience, as well as using the principles of management and marketing as a method of image building.

Key words: political image, leadership, imagemaker, manipulative techniques, public opinion, introformatsiya, creative and information technology, innovative tools, information processing Nature..

 

Особистісний політичний імідж є вагомим для того, щоб існувати як політик у сучасному динамічному суспільстві. Сьогодні Україна перебуває у зовнішній та внутрішній нестабільності економіки, політики, міждержавних відносин, а також в ситуації, коли політики не виконують своїх владних функцій перед народом і державою. Побудова іміджу держави є дуже важливим моментом, а тому завданням політичних лідерів є збудувати і розвивати позитивний імідж держави задля гідного ставлення сусідніх держав до нас, до України в цілому.

У кожній державі політика вимагає не тільки внутрішніх розумових характеристик, а й зовнішніх даних, як відображення «лиця» держави. Перед виборами рекламні іміджмейкери продумують індивідуальний стиль образу політика так, щоб створити йому імідж-зацікавлення як на аудиторію, так і реципієнта. Політик як політдіяч у державі повинен показати свої індивідуальні та особистісні якості. Свою особистість політик повинен формувати через призму «людського» бачення інформації та процесів її перетворення, для отримання громадської підтримки застосовуючи сучасні креативні технології. Як правило, ми отримуємо інформацію про політика з різних каналів засобів масової інформації (ЗМІ) та засобів масової комунікації (ЗМК). Спершу ми звертаємо увагу на зовнішній вигляд, поведінку, манеру спілкування, а згодом — на лідерські якості людини і його політичну діяльність. Реальний міф політика створює реклама через ЗМІ та ЗМК, в основі якого закладена — віра в нього.

У передвиборчих процесах щоразу з’являються нові ідеї щодо формування іміджу політика, який націлений на успіх, перемогу. Для того щоб досягти переможного результату, необхідно правильно знайти важливі особистісні якості кандидата-політика і створити з нього «етикетку», розкривши найкращі лідерські якості.

Мета статті полягає у виявленні зв’язків та встановленны закономірностей, які виникають у процесі формування особистісного іміджу політика та прийняття стратегічних рішень, направлених на формування позитивних якостей ефекту відкритості до народу і стану повної віри у перемогу у передвиборчій рекламі засобами ЗМІ та ЗМК.

Предметом дослідження є процес підготовки прийняття стратегічних рішень при формуванні іміджу політика як лідера-активіста і розкриття його політичної діяльності.

Основна частина дослідження полягає у наведенні способів формування політичних якостей майбутнього політика, який повинен показати зразок лідера-діяча держави, який зуміє створити науково-обґрунтований та регіонально орієнтований етикоморально психологічний клімат у по літичному житті певного регіону і, відповідно, суспільства.

Вивченням та дослідженням лідерських особистісних якостей політика і створенням йому іміджу займались такі відомі зарубіжні і українські вчені, як: С.Голдмен, Ж.Блондель, Г.Почепцов, В.Бебик, М.Юрій, М.Томенко та інші.

Вивченням політичної реклами займались з давніх-давен. Щоб сформувати або виліпити імідж (образ) політика, необхідно пройти певні навчальні етапи. Насамперед, для політика важливо скласти програму завдань, тобто, що він повинен зробити і змінити у державі; виробити власну поведінку щодо типу характеру і вміти спілкуватись з людьми (використовуючи ораторські здібності); зовнішність, що включає в се бе: обличчя, фігуру і одяг; біографічні дані, що є най важливішим показником в очах громадян.

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» тлумачить термін «імідж політичний» як «образ, що цілеспрямовано формується й покликаний справити емоційно-психологічний вплив на певних осіб з метою популяризації, політичної реклами і т. ін. Населення формує своє уявлення про політика не на підставі безпосередніх контактів, як при звичайному знайомстві, а на основі його символічних уявлень у межах суспільних комунікацій» [4]. А це означає, що образ політика вбачає моменти психологічного впливу на людину, застосовуючи маніпулятивні, інформаційні та креативні технології.

Лідерські якості політика є надважливими складовими у владі, вміння керування державою, народом так, щоб його слухали і поважали. В жодному разі політик не повинен показувати свої людські слабкості, а тільки людини як сильної особистості, господарем своєї держави і захисником для людей.

Відомий соціолог Макс Вебер, розглядаючи правління влади, виділив такі типи лідерства, як: традиційне (віра підлеглих у законність влади), харизматичне (віра влади у надзвичайні талановиті здібності лідера) і легальне (законне, яке передбачає надання лідерських повноважень, що обмежуються законодавством) [1].

У створенні політичного іміджу використовують правила політичного менеджменту і маркетингу, а також піар-політичні інформаційні, креативні технології, а також проектний підхід. Для того щоб скласти свою програму, необхідно перш за все провести соціологічні дослідження і з’ясувати, які потреби і інтереси людей, чого вони хочуть від держави, яких змін чекають. Окремі моменти потреб людей політик повинен враховувати і додати до своєї програми на знак спроможності допомогти людству задовольнити їх потреби і вирішити соціальні проблеми.

Політик повинен увійти у свою роль, добре знати свою програму, оскільки актор знає свій сценарій. Програма повинна мати системний характер, що базується на програмному та сценарному підходах.

Сьогодні виборці прискіпливо дивляться на кандидата, оскільки неодноразово розчаровувались після виборів в обраних політиках, а відповідним чином довіра населення до владних структур і політичних інститутів знизилась. Перш за все виборець чекає від політика яскравих лідерських якостей (рішучості, наполегливості, справедливості, трішки жартівливості), досвід у роботі, володіння культурними якостями спілкування, прогнозованого логічного мислення і, насамперед, бути патріотом своєї держави. Чиновник перед народом бачить свій успіх тільки тоді, коли народ йому довіряє і вірить.

Іміджмейкер як фахівець не повинен кардинально змінювати свого кандидата, оскільки це зумовить підозру з боку громадськості, і він однозначно не пройде на виборах. Необхідно використовувати найкращі якості цієї людини, враховувати вплив на суспільство інформаційного процесора Природи та висвітлювати це у рекламі, ЗМІ і ЗМК. Дуже часто політики навіть змінюють прізвища задля іміджу, оскільки люди зі смішними чи неадекватними прізвищами не можуть привернути до себе уваги споживача (виборця). Структура політичного іміджу включає в себе такі складові лідерських якостей політика (рис.1):

 

1. Індивідуальність.

2. Зовнішність.

3. Соціалізація.

4. Символічність (зразок).

5. Харизматичний тип характеру.

6. Рішучість.

7. Комунікабельність.

8. Культура поведінки.

9. Розум.

10. Патріотичність.

11. Компетентність.

12. Волюнтарист.

13. Гуманність.

14. Фізичний розвиток.

15. Людиноцентрист.

16. Відданий справі служіння українському народу.

17. Креативний та ін. [7; 9; 10].

Кожна з цих якостей по-своєму впливає на формування особистості політика і неоднаково піддається побудові. Імідж політика повинен відповідати соціальним потребам громадськості, адже від суспільства залежить його перемога на виборах. Якщо політик враховуватиме ці всі якості у змаганнях поруч зі своїми конкурентами, тоді він особливо впливатиме на суспільство.

Справжній лідер повинен мати свою особисту позицію чи думку, оскільки це створює довіру до кандидата.

Для перемоги у політичних виборах дуже важливо знати психологічні аспекти, дії впливу на громадськість; основи використання маркетингу та менеджменту, використовувати проектно орієнтоване управління та враховувати регіональну складову суспільства.

Тому для того щоб впливати на виборця, треба знати його потреби, проблеми і побажання. Надважливо вміти користуватися психологічними аспектами впливу на свідомість людини.

«Психологією, як правило, називають науку про активне ставлення людини до навколишнього світу в усій її діяльності, що відображається у формі почуттів, інтересів, волевиявлень та в інших феноменах психіки. Це наука про психічні компоненти, душу людини, колективу, нації, народу, про їхній внутрішній світ. Єдиний внутрішній світ суб’єкта є психологією на рівні мислення (образи, уявлення, стереотипи, переконання) і на рівні поведінки (мотиви, потреби, інтереси, традиції, установки)» [8]. Як бачимо, щоб добре знати психологію мислення людини, необхідно вивчити психологічні компоненти соціацілізації особи.

Майбутній політик повинен прогнозувати (передбачати) майбутнє своєї держави, вміти стратегічно мислити щодо вирішення багатьох проблем.

Завдання політика — забезпечити увагу, зацікавлення у людей так, щоб його захотіли обрати без жодних сумнівів у виборі. Імідж політика буде тоді на високому рівні, коли він освоїть принципи маркетингу, менеджменту та проектно-орієнтоване управління. Саме політична діяльність зосереджена на аудиторію, спрямована на завоювання думки людини, вмінні маніпулювати нею. Щоб просунути імідж політика, необхідно не тільки зліпити з нього «обкладинку», але й зуміти просунути його ідеї, програму, завдання, мету до людей у такому образі, якого чекає на нього суспільство.

Професор В.Бебик зазначає, що політична функція найвагомішу роль відіграє у політичній розвідці, ставлення різних класів суспільства на соціальні потреби і проблеми. Адже через опитування (письмове, усне, анкетне) громадської думки можна скористатися задля маніпулювання суспільною свідомістю, привернувши до себе увагу і створити собі авторитет [1]. Опитування громадської думки є важливою складовою політичного маркетингу, оскільки свою думку можна просувати в бажаному напрямі й одночасно замовчувати окремі моменти.

Менеджмент — це сфера людських знань, що забезпечує функцію ефективності при управлінні. Під політичним менеджментом розумітимемо систему управління політичною сферою суспільства на основі використання форм, методів, моделей креативних та інформаційних технологій, а також інноваційних механізмів правового менеджменту та маркетингу [6].

До принципів менеджменту та проектно орієнтованого управління можна застосувати такі чотири методи впливу на громадську думку:

– інформування, що включає в себе повідомлення про політика, його цілі і завдання та вплив інформаційного процесора Природа;

– патронування, що поєднується з інтересами споживача (виборця) завдяки соціологічних досліджень та статистичних даних. Коли і яким чином політик проявляє увагу, турботу, комунікабельність і доброзичливість до народу, несилова взаємодія тощо;

– мотиваційна особливість та характеристика лідера в очах свого народу з поєднанням спільних інтересів;

– модерація як навіювання певної думки суспільству, використовуючи рекламу, ЗМІ, ЗМК щодо переконання у своїх поглядах, своєрідного ідеологічного мислення до політики та суспільства [2].

Кандидат політик, впливаючи і формуючи громадську думку, завжди має мету підштовхнути людей до очікуваного консенсусу у ставленні до проблем чи потреб. Маніпулювати громадською думкою не так легко — це мистецтво управляти думкою, вміти переконувати Людину в бажаному напрямку. Адже одним із найістотніших елементів впливу на громадську думку є принцип переконання, а переконати людину можна лише через інтерес (зацікавлення), а також представленням достовірної інформації та інтроформаційний підхід.

Як правило, люди високоосвічені, які майстерно володіють словом, здатні зрозуміло висловлюватись з приводу конкретних питань або проблем — стають лідерами громадської думки, що можуть спонукати суспільство (певну аудиторію) до дії. На сьогодні люди переповнено насичені інформаційним потоком різного роду повідомлень, тому впливати на об’єкт громадськості треба з чітким настановами, багажем знань про контингент людей, їх освіченість і психологію мислення, а також залучаючи достовірну інформацію, вплив інформаційного процесора Природа та філософію несилової взаємодії.

Висновки. Таким чином, відображені у статті дослідження показали, що при формуванні політика як лідера, створення йому особистісного політичного іміджу необхідно враховувати моральні вимоги (цінності) народу, регіональну особливість проведення подій, терм-історичну складову суспільства, дані достовірної інформації, креативні та інформаційні технології, інтроформаційний підхід, вплив інформаційного процесора Природа, засоби реклами, ЗМІ, ЗМК та проектно-орієнтоване управління.

Отже, лідер політик практично повністю підпорядковується волі та потребам народу і повинен стати залежним від нього, задля свого успіху на виборах. Адже у передвиборчий період політик постійно працює над свідомістю та переконанням громадської думки, постійно тримаючи руку на пульсі передвиборчих агітацій.Номер сторінки у виданні: 103
Автор:

Повернутися до списку новин