Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Використання електронного навчального простору

Інна Ковалинська, Університет ім. Б. Грінченка

УДК 371.315 (045)

 

Автор окреслює деякі можливості використання електронного навчального простору в сучасному вищому навчальному закладі. В статті описані можливі способи використання електронних засобів навчання, процесу створення електронного навчального простору та виявлено деякі проблеми, що виникають при впровадженні електронного навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: moodle, інформаційне суспільство, електронне навчання, освітня парадигма, мульти-медіа..

 

Автор очерчивает некоторые возможности использования электронного учебного пространства в современном высшем учебном заведении. В статье описаны возможности использования электронных средств обучения для организации проверки знаний. Выявлены также некоторые проблемы, возникающие при использовании электронного учебного пространства в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: moodle, информационное общество, электронное обучение, образовательная парадигма, мульти-медиа..

 

The author stresses some advantages of using electronic teaching in higher educational establishments. Some possibilities of electronic teaching, using electronic ways of organizing the teaching process are depicted in the article. The author also touches upon some problems that one faces when electronic teaching space is formed.

Key words: moodle, information society, electronic teaching, education paradigm, multi-media..

 

Інформаційне суспільство — це соціологічна концепція, яка стверджує, що в основі розвитку суспільства лежить виробництво, обробка, використання науково-технічної й іншої інформації. Основу концепції інформаційного суспільства поклали З.Бжезінський, Д.Белл, Е.Тоффлер [3, 4, 5].

Ще у 50-ті роки минулого століття стало зрозумілим, що суспільство вступає в нову еру, початок якій поклав бурхливий розвиток комп’ютерної техніки й науково-технічна революція. Тобто настала ера інформатизації, яка викликала багато проблем соціального, духовного, економічного характеру. Але інформатизація суспільства мала й свої позитивні сторони, зокрема, у сфері навчання, де використання інформаційних технологій піднімає процес навчання на новий, якісно вищий рівень. Сьогодні інформація формує соціокультурне середовище людини, впливаючи на її внутрішній світ, культуру, навчаючи міжкультурної комунікації й толерантності.

Наша стаття присвячена використанню інформаційних технологій у процесі навчання. Однією з головних освітянських перспектив України є прагнення побудувати орієнтоване на інтересилюдей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток особистості інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними. Це надасть можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, водночас сприяючи суспільному розвитку та підвищуючи якість життя.

Проте у сфері освіти й навчання ще й досі переважають застарілі методи навчання і менеджменту освіти, паперові носії інформації й звітності. Для забезпечення мобільності навчання у вищому навчальному закладі, можливості самостійно організовувати навчальний процес з боку студентства, вчасності й ефективності контролю за якістю навчання з боку адміністрації вбачається можливим й на віть необхідним модернізувати навчальний процес з урахуванням вимог інформаційного суспільства.

Сучасна парадигма освіти ставить перед освітянами завдання — створити умови для навчання протягом всього життя. Підвищення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, необхідність створення умов для дистанційного навчання; величезний обсяг інформації, який необхідно засвоїти і який збільшується в геометричній прогресії — усе це викликає нові проблеми, пов’язані з якісною організацією навчання у вищому навчальному  закладі, що відповідала б запитам часу. Отже, стрімкість сучасного світу вимагає застосування найбільш швидких і дешевих способів процесів генерації і передачі знань. Eлектронне навчання є одним з можливих інструментів, які дозволяють вирішувати цю гостру проблему сучасності.

E-learning (скорочення від англ. Electronic Learning) — система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою ін формаційних, електронних технологій та муль тимедіа.

Дослідники [1; 2; 3] розглядають всесвітню Інтернет-мережу та електронні засоби зв’язку як дієвий інструмент організації навчальної діяльності й управління процесом освіти. До видів навчальної діяльності, що проводяться за допомогою електронних технологій, можна віднести такі:

а) самостійна робота з електронними матеріалами, з використанням персонального ком п’ютера, КПК, мобільного телефону, DVD-програвача, телевізора;

б) отримання консультацій, порад, оцінок у віддаленого територіально експерта (викладача), можливість дистанційної взаємодії;

в) створення розподіленої спільноти користувачів (соціальних мереж), що проводять загальну віртуальну навчальну діяльність;

г) своєчасна цілодобова доставка електронних навчальних матеріалів.

Серед переваг електронного навчання можна виокремити:

а) можливість у будь-який час і будь-якому місці отримати сучасні знання, що перебувають у будь-якій доступній точці світу;

б) доступність вищої освіти особам з особливостями психофізичного розвитку;

в) зручний час і місце для навчання;

г) міцне засвоєння знань;

ґ) постійний контакт з викладачем;

д) індивідуальний графік навчання;

е) економія часу та грошей.

 

Проте виникає необхідність вирішення таких проблем, як: розробка нових стандартів якості, які б можливо було застосувати до електронних навчальних матеріалів; формування та підвищення інформаційної культури викладачів й оволодіння ними сучасними інформаційними технологіями, підвищення ефективності їх професійної діяльності; освоєння і популяризація інноваційних педагогічних технологій, передача їх студентам; створення насиченого сучасного електронного контенту, тобто створення комплексу навчальних матеріалів, придатних для застосування в електронному вигляді; засобів охорони авторського права тощо.

Сучасні студенти та школярі — в основному мережеве покоління, для яких електронний спосіб отримання інформації (в даному випадку саме навчальної) є нормальною складовою життя. В цілому високі технології в освіті вітаються студентами, — знання, вміння, навички знадобляться їм у самовдосконаленні та кар’єрному зростанні. Інформаційні комунікаційні технології стали їх робочим інструментом. На нашу думку, електронне навчання, зокрема, використання система управління електронним навчанням Moodle, безперечно, є одним з головних факторів, що формує соціокультурний образ сучасного студента.

Широкий спектр методів дистанційного навчання дозволяє сьогодні обирати метод з урахуванням індивідуальних вимог та вподобань слухача. Також існує можливість працювати з викладачем віч-на-віч.

Існує багато варіантів технічних та електронних засобів навчання, які створені для покращення якості навчання, зокрема система Moodle. Moodle є однією з найпопулярніших систем управління електронним навчанням, використання якого активно впроваджується в Київ ському міському університеті ім. Бориса Грінченка.

Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням. Система орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання [1]. Moodle передбачає широкі можливості з підтримки навчального сайту, користувачів, створених навчальних курсів, метою якої є скорочення впливу адміністратора до мінімуму, проте забезпечення високого рівня безпеки; гнучка й інтуїтивна система роботи з навчальними курсами як для викладачів, так і для студентів.

Викладач, маючи власний логін та пароль, має можливість у зручний для себе час оновлювати навчальні матеріали, які знаходяться на сторінці, перевіряти контрольні завдання, доводити до відома студентів необхідну інформацію.

Студент може використовувати усі навчальні матеріали (зокрема матеріали лекцій) для самостійного опрацювання. Вони доступні на відповідній сторінці сайту університету. Для доступу до навчальних матеріалів та контрольних завдань студенту надається пароль, який зберігається протягом усього періоду навчання.

Проведення практичних занять з дисциплін гуманітарного циклу, зокрема, іноземної мови для студентів стаціонару у системі Moodle дає широкі можливості для проведення електронного контролю за якістю знань, яких набувають студенти. Ця система може якісно змінити проведення не тільки поточного й кінцевого контролю, але й організацію самостійної роботи та проведення практичних і лекційних занять. Переваги навчання за допомогою електронних систем не підлягають сумніву. Викладання за допомогою системи Moodle, на наш погляд, стає наближеним до системи викладання, запровадженої у найвідоміших університетах світу. Самостійність у навчанні, відповідальність за власну освітню діяльність, вміння організовувати свій робочий час і розподіляти навантаження є основними характеристиками організації навчання в найсучасніших навчальних закладах світу.

Сьогодні в університетах країни, зокрема в університеті імені Бориса Грінченка, розпочинається робота з переходу від застосування окремих інформаційних технологій до створення електронного навчального середовища. Причини, які викликали необхідність створення такого масштабного навчально-технічного проекту, полягають в потребі усучаснити процес навчання, створити умови для мобільного навчання, дати змогу студентам з особливими потребами навчатися нарівні з рештою студентів.

В умовах використання електронних навчальних систем змінюється ставлення студентів до навчання. Стає неможливим пропустити заняттяабо не виконати завдання завдяки проведенню електронних тестів й контрольних робіт, які передбачають самостійне виконання усіх завдань протягом обмеженого часу.

Підвищення зацікавленості у навчальній діяльності, опанування навичками роботи в електронному просторі, пошуку інформації та її самостійної обробки дають змогу розвиватися особистості студента й викладача як сучасного й мобільного фахівця. Студенти привчаються до концентрації уваги на найголовнішому, до швидкої зміни соціальних ролей та побудови міжособистісних взаємин, що базуються на постійному взаємообміну інформацією. Така система є основою творчого ставлення студентів до навчання.

Перехід до електронного навчання становить і неабияку проблему для викладача, зокрема, людини більш літнього віку. Інформатизація навчання змушує й самого викладача навчатися новому, змінювати стиль взаємовідносин, що створює атмосферу рівних взаємин у колективі студентів.

Процес створення електронного навчального середовища стикається з кількома проблемами. Зокрема, це необхідність переформатувати навчальні матеріали таким чином, щоб ними було зручно користуватися в електронному форматі.

Сучасна молодь завдяки тому, що електронні пристрої оточують її з дитинства, перетворилася на людей, система відчуттів яких перш за все сприймає й оброблює інформацію, що потрапляє через зорові канали. Отже, перед викладачем, лектором постає проблема зробити свої заняття, лекції, контрольні роботи (будь-які навчальні матеріали) такими, щоб приваблювали студента з естетичної точки зору, були яскравими, вражаючими.

Друге завдання — створити такі електронні матеріали, які б вміщували якомога більше змістової інформації на малому просторі (презентації).

Третє завдання — створити відповідну систему перевірки знань, яка б відповідала вимогам науковості, психолого-педагогічним віковим характеристикам особистості і водночас була виконана у зручному електронному форматі.

Потребують розвитку й спеціальні навички роботи з електронними матеріалами, створеними для перевірки знань, тобто уміння правильно вибрати тип завдання,сформулювати питання в межах цього електронного типу завдання, встановити певні обмеження щодо його виконання і т. ін.

Висновки. У цій статті ми окреслили завдання й проблеми, які стоять перед сучасним суспільством у сфері організації навчальної діяльності з урахуванням вимог інформаційного суспільства. На конкретних прикладах ми описали використання системи електронного навчання Moodle в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Подальшого дослідження заслуговує проблема духовно-культурного формування особистості в умовах інформаційного суспільства й електронних засобів спілкування та навчання.Номер сторінки у виданні: 239

Повернутися до списку новин