Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3-4 2015

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ

Систему політичних наук можна поділити на три великих групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). 

докладніше...
Номер сторінки: 6

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Розглядаються механізми попередження криз й розроблення системи антикризового розвитку управління суспільством. Антикризове управління використовує відповідні прийоми, засоби та інструменти, які безпосередньо направлені на запобігання не лише ускладнень у суспільстві, але й забезпечують стабільність й подальший розвиток держави. Зазначається, що механізми антикризового управління соціально-економічним розвитком держави спрямовані не стільки на попередження криз, скільки на визначення шляхів їх вирішення у разі, якщо уникнути кризи уже неможливо

докладніше...
Номер сторінки: 14

ҐЕНЕЗА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Аналізується комунікативний аспект мовної політики, який у стародавні часи існував у вигляді спілкування, обміну досвідом, суспільного договору, виступу, діалогу, дискурсу та ін. Мову, державу і політику автор розглядає як взаємопов’язані і нероздільні категорії. Поняття «держава» і «політика», на думку дослідника, виникли, по суті, одночасно, яким передують терміни «мова» і «комунікація». Досліджуються комунікаційні зв’язки у сфері мовної політики між групами, владою і спільнотою, міжвладні стосунки, які з часом змінювалися та удосконалювалися. У Нові і Новітні часи комунікаційні технології існують у вигляді кіно, телебачення, радіо, Інтернету та інших мереж, які здатні не лише виробляти, застосовувати та переносити інформацію на відстань, а й формувати громадську думку та ін

докладніше...
Номер сторінки: 20

ПРОТОУКРАЇНСЬКІ СИМВОЛИ ТА ОРНАМЕНТИ КРИТУ, КІПРУ, САРДИНІЇ ТА ТОСКАНИ

Порівнюються традиційні українські, трипільські, критські, кіпрські, сардинські й тосканські орнаменти і символи на народних вишиванках, жіночих сорочках і фартухах, рушниках і килимах, робиться висновок про їхню спільність та імовірний час появи в Середземномор’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 26

ІСТОРИЧНА ТАЙНА СЛОВА «НАВА»

У статті досліджується слово «НАВА», що появилось в людей завдяки Богу Отцю. Це слово дало зрозуміти зміст інформації про географію чотирьох біблійних потоків — експедицій аргонавтів — ангелів, де на Землі зароджувались НАроди, та визначити частково шляхи міграції нашого і інших родів, що розселялись по Землі.

докладніше...
Номер сторінки: 39

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І МІЖНАРОДНА МОРАЛЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ І ВЗАЄМОДІЇ

Досліджуються теоретичні і практичні питання порівняння міжнародного права і міжнародної моралі. У висновках відзначено, що це два вагомих культурних фактора, які якісно впливають на розвиток міжнародних відносин через діяльність міждержавних урядових та неурядових організації, уможливлюють безпечне життя людей у державі та гідне існування людей у приватному, сімейному та родинному середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 51

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН

Проведено аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських країн, який свідчить, що притаманні їм моделі національної безпеки доцільно відокремити в особливий клас, оскільки органи влади і громадянське суспільство перебувають під впливом ісламських релігійних норм, які у певних випадках замінюють нормативні документи у сфері безпеки.

докладніше...
Номер сторінки: 56

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Розглянуто становлення галузі «Соціальні комунікації», яка була створена в Україні в 2006 році, аналізуються ключові особливості соціальнокомунікаційного підходу, який домінує в наукових дослідженнях, систематизуються наукові проблеми, що на сьогодні вже вирішені в сучасних дослідженнях, а також ті завдання, що стануть предметом наукового аналізу в найближчому майбутньому. Дослідження проведене на матеріалі захищених дисертацій зі спеціальності 27.00.06. «Прикладні соціально-комунікаційні технології» за період з 2008 по 2015 роки. У статті узагальнено та типологізовано основні наукові результати, виявлено тенденції і важливі пріоритети дослідників, запропоновано механізми оптимізації наукових підходів та методології досліджень в прикладних соціально-комунікаційних технологій.

докладніше...
Номер сторінки: 61

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті йдеться про соціальні комунікації як чинник формування комунікативного середовища, проаналізовано соціальний концепт соціальних комунікацій, розглянуто функції соціальних комунікацій. Глобальні технології змінюють форми комунікації, а стрімкий розвиток Інтернету вносить суттєві зміни у сучасне інформаційно-комунікаційне середовище. Вільний обмін інформацією у суспільстві стає важливим фактором економічного, національного та особистого розвитку.

докладніше...
Автори: Білан Надія
Номер сторінки: 69

«ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕМПАТІЯ» ЯК ГОЛОВНИЙ СУГЕСТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЖУРНАЛІСТИКИ СПІВУЧАСТІ

У журналістських матеріалах на соціальну тематику використовується більше слів, які мають підсилити значення тексту та зробити проблему цікавою для аудиторії. 

докладніше...
Номер сторінки: 75

МАРКЕРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ

Автор проаналізував роль масової інформації у формуванні суспільства. Досліджено, яким чином ЗМІ використовуються для впливу і формування громадської думки в суспільстві. Окремо розкрито тему впливу засобів масової інформації на національну безпеку держави, звернено увагу на роль інформаційної мережі в контексті впливу на громадську думку та забезпечення інформаційної безпеки держави. Автор звернув окрему увагу на стан інформаційної безпеки в Україні на сьогодні та виклики, що постали перед нашою державою в інформаційному середовищі. Серед проблем, на які звертає увагу автор в цьому ключі,— це використання засобів масової інформації швидше як знаряддя політичної й економічної боротьби замість об’єктивного висвітлення фактів.

докладніше...
Номер сторінки: 81

АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «АЛЬТРУЇЗМ» У ПСИХОЛОГІЇ

Здійснюється аналіз розуміння альтруїзму в психології у відповідних словниках, довідниках, положеннях авторитетних дослідників. Сутність альтруїзму розкривається у філософії (моральна категорія), біології (інстинкт), етиці (моральний принцип), соціології (критерій моральної поведінки), психології (особистісна характеристика). Альтруїзм описує певні властивості особистості і займає важливе місце в психологічних і освітніх системах видатних учених. 

докладніше...
Номер сторінки: 86

ВИВЧЕННЯ ВЧЕНИМИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ З ПОЧАТКОВОЇ ДО ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

У статті проаналізовано теоретичні положення проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи. Обґрунтовано зміст та сутність поняття «супровід» та інших дотичних до дослідження понять. Виокремлено аспекти психологічного супроводу, опираючись на сучасні концепції, розглянуто відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід. Конкретизовано основні види роботи психолога на етапі психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи, а саме: діагностична робота, просвітницька робота з учителями та батьками, профілактична робота, корекційно-розвивальна робота, аналітична робота.

докладніше...
Номер сторінки: 92

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАННЯ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

У статті розглянуто сучасні підходи до проблеми самотності в психології, проаналізовано проблема переживання самотності у підлітковому віці, подано результати проведеного дослідження, розкрито особливості розвитку самотності залежно від потреб учнів та їхніх емоційних станів, відображено результати вивчення самотності у школярів підліткового віку, проаналізовано підсумки проведеного дослідження самотності у підлітків за методиками «Самотність» та «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності», які на основі обробки отриманих даних дозволяють надати статистичні результати та представити важливість проведення дослідження, запропоновано як ефективний корекційний засіб тренінг соціальних навичок за С.В. Малишевою.

докладніше...
Номер сторінки: 97

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: САВОЙСЬКА С. В. МОВНА ПОЛІТИКА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ДЕСТРУКТИВНІ І КОНСТРУКТИВНІ ВИМІРИ: монографія / С.В. Савойська. — К.: ВЦ «Просвіта», 2015. — 688 с.

Монографія присвячена актуальній мовно-політичній проблемі, яка є важливою не лише для вітчизняної, а й світової громадськості. Водночас оцінити наслідки здійснення мовної політики на теренах України імперською і радянською системами у минулому і на сучасному етапі стало можливим лише тоді, коли Українська держава стала незалежною.

докладніше...
Номер сторінки: 105